Начало Новини Актуално Община Казанлък започна годината с проекти за 8,5 млн. лв.

Община Казанлък започна годината с проекти за 8,5 млн. лв.

Актуално
Стара Загора

С три проекта на обща стойност близо 8,5 млн. лева стартира 2011 г. Община Казанлък, съобщи кметът на общината Стефан Дамянов. Първият проект е Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от община Казанлък по Оперативна програма Регионално развитие (ОПРР), съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договорът е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG161PO001/1.1-09/2010 Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации, съобщиха от пресцентъра на общината. Проектът е на обща стойност 3 566 992, 58 лв. Той касае въвеждането на мерки за енергийна ефективност в сградите на училищата ХГ Св.Св.Кирил и Методий; ОУ Мати Болгария; ПМГ Акад. Никола Обрешков; Гимназия „Петко Стайнов; ОУ Никола Вапцаров; ОУ Чудомир и ОУ Георги Кирков, гр. Казанлък. На 13 декември на официална церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството кметът на Община Казанлък Стефан Дамянов и заместник-министърът на  МРРБ Лиляна Павлова подписаха договора за финансиране на проекта. На 11 януари екип по проекта с ръководител инж. Румяна Микова, главен инженер на община Казанлък, на начална пресконференция обяви същността на проекта и предстоящите действия по неговото изпълнение. Той e изключително важен за повишаване на енергийната ефективност в училищата на територията на общината, за подобряване на училищната база и условията за провеждане на учебния процес. Неговото осъществяване стартира с датата на подписването на договора и ще продължи 23 месеца. Първата стъпка е подготовка на тръжните процедури по изпълнението му.
Другите два проекта, по които предстои подготовка от страна на Община Казанлък, са:
Проект за изграждане, обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище в изпълнение на политиката за деинституционализация на децата в риск /за територията на община Казанлък фокусът е върху Дома за медико-социални грижи Мария Луиза с. Бузовград/.
Проект за оборудване, ремонт/реконструкция, мерки за енергийна ефективност на Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Христо Стамболски – Казанлък.
Според Визията за деинституциализация на децата в Р България, приета от правителството през февруари 2010 г. и одобрения план за действие, до 2025 г. животът на 7000 деца, които сега са в социални домове, трябва да се промени чрез реинтеграция в биологичните семейства, осиновяване, осигуряване на приемни семейства или настаняване за ползване на нови услуги. Процесът ще бъде реализиран чрез 5 проекта със средства от ЕС и съфинансиране от държавния бюджет.
Първият проект е Детство за всички, който се изпълнява от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Министерството на здравеопазването, който стартира през юни 2010 г. Паралелно с него през 2011 г. ще стартира изпълнението на пилотния проект за закриване на 9 дома за медико-социални грижи, където се отглеждат деца от 0 до 3-годишна възраст.
Проектът, в който Община Казанлък се включва, е по Схемата за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск. Целта е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид услуги в общността, които да заменят досегашните институционални грижи.
Съгласно Картата на планираните резидентни услуги за Етап 1, за Община Казанлък това означава да изгради, оборудва и обзаведе два Центъра за настаняване от семеен тип. Фиксираната максимална стойност на проекта за нашата община е 1 157 267,36 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ може да бъде 100%, тъй като не се изисква съфинансиране от страна на конкретните бенефициенти.
Фиксирани са два срока за подаване на проектните предложения: срок 1 - 4 месеца след официалното публикуване на схемата, и срок 2 – до 01.12.2011 г. Списъкът на общините по срок 1 и този по срок 2 ще бъде определен след срещи с тях и ще бъде посочен в официалните Изисквания за кандидатстване при публикуването им.
Третият проект е по Схемата за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации. Тук като конкретен бенефициент се определят Общините, в които се намират общинските лечебни заведения съгласно т. 3 и т. 4 на Анекс 1 Болници с възможност за финансиране от ЕК по ОП Регионално развитие към Допълнението към Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ, одобрено от Министерски съвет с Протокол № 31 от 1 септември 2010 г. В допустимите по Компонент 2 Големи общински болници е посочена болницата в Казанлък.
Определена е рамка на допустимите дейности по проекта, в която е посочена допустимата медицинска апаратура, необходима за осъществяване на диагностична и лечебна дейност, съгласно медицинските стандарти за първо и второ ниво на компетентност на всички специалности; и допустимите строително-ремонтни работи.
Проектът на Община Казанлък следва да бъде в рамката от 2 млн. до 3 739 152 размер на безвъзмездната финансова помощ. След определянето на обхвата на проектното предложение и неговото остойностяване ще бъде изготвен финансов анализ, от който ще стане ясно дали ще има собственото финансово участие на Община Казанлък.

Още новини