Начало Новини Актуално Община Казанлък

Община Казанлък

Актуално

Икономически годишник на регион Стара Загора за 2013 годинаГрад Казанлък е географският център на България и столица на Долината на розите и тракийските царе, с което е уникален в света. Новото общинско ръководство си постави задача да работи така, че гражданите да почувстват осезаемо тази неповторимост и да разберат, че те са част от нейното представяне пред света.

Техният принос в различни сфери на живота – икономика, промишленост, туризъм, култура, образование, спорт е изключително важен за развитието на община Казанлък.

Приоритетите, които са на дневен ред пред ръководството на Община Казанлък както през 2012, така и през 2013 година, са: осигуряване на съфинансиране на проектите по оперативните програми, разплащане на наследените стари задължения и продължаване на инвестиционната програма.

За първи път от десетилетия насам през 2012 година е извършена мащабна дейност по обновяване на пътната инфраструктура в Казанлък и населените места. Направена е реконструкция, асфалтиране и преасфалтиране на 42 улици в общината и на четвъртокласната пътна мрежа. Изцяло са ремонтирани сградите на една детска градина и една детска ясла, което никога досега не е правено в общината. Направен е ремонт на Дом за стари хора № 3.

Улица „Александър Стамболийски“ придоби изцяло нова, европейска визия. Промяната се случи след обществено обсъждане на проекта с жителите на района. Ремонтиран е Общинският детски комплекс и са въведени мерки за енергийна ефективност в 7 казанлъшки училища. Изцяло е подменена дограмата в Общинския пенсионерския клуб. В ж.к. „Изток“, на мястото на занемарени площи, е изграден парк „Казанлъшки оазис“ с детски и спортни съоръжения. В Казанлък са създадени нови места за паркиране и са въведени строги правила за кратковременното паркиране на автомобили в центъра. Възстановен е старият път Казанлък – Овощник, който не се използваше през последните години. Проектирани са два квартала – „Крайречен“ и „Кулата“.

Общинска администрация промени философията на своята работа – няма сигнал на граждани, който да не се проверява и да не се реагира с адекватни мерки.

Община Казанлък обръща изключително внимание върху развитието на туризма.
В регион Казанлък се отглежда маслодайната роза, от която се произвежда розово масло – ценна суровина за козметиката и за фармацевтичната промишленост. Качествата му са без аналог в света.

Казанлък се намира в Долината на тракийските царе, пазеща тайните на изчезналата тракийска цивилизация. Всяка една от разкритите гробници носи нещо ново за живота, бита и културата на нашите древни предци.

Тези уникални дадености „крещят“ да бъдат показани на света. Затова Община Казанлък акцентира върху превръщането на Долината на розите и на тракийските царе в световна туристическа дестинация.

В Община Казанлък, според вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков от правителството на ГЕРБ, трябва ежегодно в продължение поне на 10 години да се влагат по 3,5 млн. лева, за да се превърне Долината в истински световен туристически феномен. Идеята на ръководството на Община Казанлък е уникалните тракийски гробници да влязат като единен комплекс в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

През 2012 година с решение на Министерски съвет Казанлък получи 350 хил. лева за изготвяне на общ устройствен план на Долината на тракийските царе и за спасителни разкопки на гробницата край с. Бузовград. През 2013 година са необходими 3,5 млн. лева за неотложни дейности по реконструкция и реставрация на гробниците, осветление, водоснабдяване и канализация на някои от тях и изграждане на инфраструктура, така че 10 от уникалните тракийски могили реално да бъдат обединени в общ комплекс.

През 2012 година започна кампанията „В името на розата“, чиято цел е да бъде изградена нова сграда на Музея на розата в Казанлък. От създаването на музея през 1967 година досега той се намира в подземни помещения, които не са подходящи и са напълно недостатъчни. Изложени са само 8% от експонатите. Общината разработи проект на новия музей, с който кандидатства за финансиране към Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и на Норвежкия финансов механизъм. Естественото място на новия музей е в парк „Розариум“.

През 2013 година в бюджета на Община Казанлък е заложена инвестиционна програма в размер на 5,3 млн. лева. Основните направления в нея са въвеждане на мерки за енергийна ефективност в една детска градина и една детска ясла; асфалтиране на 34 улици в града и населените места; реконструкция на Младежкия дом; изграждане на Ритуална зала за радостни обреди. Предвидени са дейности в кв. „Кулата“ и кв. „Крайречен“; газификация на училища, ремонт на обекти и редица други дейности с обществена значимост.
Община Казанлък спечели проекти с финансиране от ЕС на стойност близо 70 млн. лева, което е почти два пъти повече от общинския бюджет за 2013 година. Най-големият и най-значимият проект е „Интегриран воден проект на община Казанлък – етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ“, който се изпълнява по ОП „Околна среда” на стойност 23,3 млн. лева. Важен проект е този за изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище в Казанлък по ОП „Регионално развитие“ на стойност 2,4 млн. лева.
Общината реализира партньорски проект заедно със „Строителна механизация“ АД и Университета по архитектура, строителство и геодезия – София на стойност 8 млн. лева. Той предвижда създаване на Европейски център за развитие на екологични технологии за безизкопна рехабилитация на тръбопроводи. Два проекта се изпълняват в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – за ремонт и оборудване с нова апаратура на отделенията и за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в лечебното заведение. Общата им стойност е 7 млн. лева.
Община Казанлък кандидатства за финансиране с проекта „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие”. Той е по ОП „Регионално развитие“, схема „Зелена и достъпна градска среда“. Подборът не е на конкурентен принцип и Община Казанлък е поканен бенефициент, заедно с останалите 36 общини. Акцентът е поставен върху двата емблематични за Казанлък парка – „Розариум“ и лесопарк „Тюлбето“. Финансирането възлиза на близо 5 млн. лева. Ще се изградят свързваща велоалея между парковете и паркинг. Схемата допуска и изграждане на допълнителни обекти на стойност до 500 хил. лева за всеки един от тях. Община Казанлък е включила още реконструкция на три улици с две кръстовища, моста над Стара река до Художествената гимназия, две зони за отдих и спортна площадка. При разработването на проекта Община Казанлък използва интегриран подход за градско възстановяване и развитие. Обектите са обединени в единно архитектурно-пространствено, тематично и ландшафтно решение.

В сферата на туризма общината работи по проекта „Докоснати от древността“. Той надгражда чрез създаване на ново културно събитие традиционните празници в Долината на розите и тракийските царе.

Друг проект предвижда Община Казанлък, в партньорство с общините Карлово, Сопот, Павел баня и Мъглиж, да разработи общ туристически продукт чрез обединяване на културните богатства, природните дадености и историческото наследство на тези общини. Продуктът ще бъде представян на туристически борси, за да се привлече по-голям туристически поток към региона.

По време на дискусията „Чудесата на България“, провела се през януари 2013 година в Казанлък, е предложен друг интересен проект, свързан с Долината на тракийските царе. Целта му е с мащабно аудио-визуално шоу да бъдат свързани Мегалита край с. Бузовград, гробниците в долината и древният град Севтополис, столица на Одриското царство, който е потопен в яз. Копринка. Светлинно и звуково шоу ще пресъздаде култови сцени от живота на траките в 3D-измерение във водите на язовира, точно над древната тракийска столица.
Община Казанлък поставя акцент и върху проекти в сферата на социалните дейности; за насърчаване на заетостта в общината; за повишаване на капацитета на администрацията и много други.

Във връзка с изработването на интегрирания план за градско възстановяване и развитие, зоните за въздействие в град Казанлък за периода 2014 – 2020 година са одобрени от Общинския съвет и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тези зони са: със социален характер; с потенциал за икономическо развитие и за публични функции с висока обществена значимост.
Съгласно действащия общ устройствен план, общата площ на строителните граници на град Казанлък е 1048,41 ха, а сборът на площите на приоритетните зони за въздействие е 323,18 ха, което представлява 30,83% от общата площ.

Община Казанлък продължава добрите традиции да поддържа и развива контактите с побратимените градове от Европа и света. През 2012 година градът на розите гостува на Европейския парламент в Брюксел с представяне на филм за Долината на розите и тракийските царе. През 2013 година Казанлък ще бъде представен в Осака, Япония – на световното изложение за храни, в Берн, Швейцария, и в Лондон.
Празниците, които носят запазената марка „Казанлък“, са: Празникът на розата, Чудомировите празници, Празниците в Долината на тракийските царе и музикалните празници „Акад. Петко Стайнов“.

През 2013 година се провежда 110-ият Празник на розата, като през първата седмица на тържествата са празниците в Долината на тракийските царе. Така Казанлък започва работа върху съчетанието „рози“ и „траки“ – една уникалност, която природата и историята са създали в Казанлъшката долина и която очаква съвременните поколения да развият и представят на света.

Община Казанлък
гр. Казанлък, 6100
бул. „Розова долина“ 6
тел. 0431 98259
факс 0431 98266
mayor@kazanlak.bg
www.kazanlak.bg

 

илко груев

Още новини