Начало Новини Актуално Община Чирпан изгражда Пречиствателна станция за отпадни води за 42 млн. лева

Община Чирпан изгражда Пречиствателна станция за отпадни води за 42 млн. лева

Актуално
Васил Донев

Най-мащабният проект по оперативна програма Околна среда в област Стара Загора за Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа в Чирпан, беше представен на пресконференция.

Община Чирпан започва изпълнението на Етап 1 от проекта, след като на 08. 03. 2011 г. министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Чирпан Васил Донев подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013 г.

Реализацията му предвижда изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) - гр. Чирпан, изграждане на довеждащ колектор и изграждане на съпътстваща инфраструктура на ПСОВ (вкл. път до ПСОВ, довеждащ водопровод, електроснабдяване до ПСОВ и др.)

Проектът е разделен на два етапа. Индикативният срок на изпълнение на първи етап е 12 месеца и е на стойност 1 351 452,00 лева. Включва подготовка на инвестиционен проект за извършване на строителните дейности за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Чирпан. Срокът на изпълнение за втори етап е 34 месеца и е на стойност 40 799 484,20 лева и се предвижда да бъдат изградени или подменени ВиК съоръженията в района.

С реконструкцията и изграждането на канализация, в участъците без условия за отвеждане на битовите отпадъчни води, ще се осигури намаляване на съществуващото замърсяване на въздуха, водите и почвите и осигуряване на устойчиви показатели за качеството на средата.
Пречиствателното съоръжение ще осигури по-добро пречистване на отпадъчната вода чрез отстраняване на азота и фосфора. Така ще се предотврати замърсяването на реките Текирска и Марица, които представляват т. нар. "чувствителна зона".
Основните резултатите, които  се очакват:

  • Изградена и функционираща пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Чирпан, с индикативен капацитет 25 000 еж;
  • Изграден довеждащ колектор и съпътстваща инфраструктура за ПСОВ (пътна връзка, довеждащ водопровод, електроснабдяване и др.);
  • Постигнато пълно покритие и 100% включване на населението в канализационната мрежа на гр. Чирпан, чрез изграждане на нова канализационна мрежа с индикативна дължина 9,1 км;
  • Подобрено състояние и капацитет на канализационната мрежа по трасетата на главните колектори и идентифицирани проблемни зони (вкл. намаляване на инфилтрацията), чрез реконструкция и модернизация на канализационна мрежа с индикативна дължина 6,4 км и съответните съоръжения;
  • Реконструирана и модернизирана водоснабдителна мрежа по трасетата, по които се полага канализационна мрежа, с индикативна дължина 14,7 км;
  • Намалени стойности на загубите на вода по водоснабдителната мрежа, вследствие на реконструкцията.

Проектът ще има положителен ефект и принос към повишаване качеството на живот в гр. Чирпан. Подобряването на техническата инфраструктура ще има благоприятен ефект за привличане и задържане на инвестиции.

Стойността на проекта е: 42 150 936,20 лв., като финансирането от Кохезионния фонд на Европейския съюз е в размер на 33 720 748,96 лв., съфинансирането от държавния бюджет -  8 430 187,24 лв. Асоцииран партньор по проекта е ВиК - Стара Загора.

Още новини