Начало Новини Актуално Обсъждат публично проекта за изграждане на социални жилища в Стара Загора

Обсъждат публично проекта за изграждане на социални жилища в Стара Загора

Актуално
метрология сградаПублично представяне и обсъждане на подготовката за реализация на проект Изграждане на социални жилища в град Стара Загора ще се проведе на 21.03.2018 г. от 17.00 часа в зала 2 на Община Стара Загора. Проектът включва преустройство и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ул. Мусала 26 (бивша Метрология) и обособяване на 69 съвременни социални жилища.
Проектът е включен в Инвестиционната програма на община Стара Загора по Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020.
Целта на проектното предложение е разработване на устойчив и интегриран модел за повишаване на жизнениястандарт на хора от уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, и други групи в неравностойно положение, чрез осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия и създаване на предпоставки, както за пространствената им интеграция, така и за социалното им приобщаване и мотивация за активно включване в обществения живот.
Предоставяната социална услуга ще осигури подслон и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени, както и социално приобщаване на ползвателите.
Общественото обсъждане има за цел да представи на обществеността информация относно основните цели и задачи при реализацията на Инвестиционен приоритет Социална инфраструктура, както и постигане на конструктивен диалог за оптимални резултати между всички заинтересовани страни. В него могат да участват всички желаещи. Обявлението е публикувано и на официалната интернет страница на Община Стара Загора тук.

Още новини