Начало Новини Актуално Обсъждане на проекта на Закон за публично-частното партньорство

Обсъждане на проекта на Закон за публично-частното партньорство

Актуално
търговско-промишлена палата Стара Загора ТПП

Търговско-промишлена палата – Стара Загора се обръща към представителите на бизнеса и към всички заинтересовани хора и организации с предложение да направят свои коментари и предложения по проекта на Закон за публично-частното партньорство.

Можете да се запознаете с проекта на закона и с мотивите към него. Търговско-промишлена палата – Стара Загора се обръща с молба да попълните и приложената анкета и изпратите чрез електронна поща вашето мнение.

Можете да направите коментари или предложения, свързани с проекта на Закон за публично-частното партньорство на електронен адрес office@chambersz.com.


Анотация на проект на Закон за публично-частното партньорство

1.    Със закона се дава определение за публично-частното партньорство (ПЧП) – дългосрочно сътрудничество между публичния и частния сектор за изпълнение на проиект от обществен интерес , при което; финансирането се осигурява изцяло от или с участието на частния партньор; Частният  партньор изпълнява всички или повечето от етапите на изпълнение на проекта, включително неговото управление;

2.    Рисковете и съответстващите им отговорности са разпределени.
Съгласно чл. 2, ал. 5 от законопроекта;
„Рисковете и съответстващите им отговорности при ПЧП са разпределени между публичния и частния партньор при спазване на принципа „поемане на риска от партньора, който може по-добре да го оценява, управлява и контролира”. Разпределението или споделянето на рисковете се определя конкретно за всеки случай.”

3.    Съгласно проектозакона за ПЧП, ПЧП ще бъде приложимо за:
Всички обекти на техническата и социалната инфраструктура, вкл. „безплатните” за потребителите;
Реализирането на благоустройствени или устойствени проекти;
Създаване, внедряване и поддържане на иновационни продукти; За всички други договори за услуги от обществен интерес, при които с оглед на социалната поносимост на цената на услугите, публичният сектор ще поеме част от разходите.

4.    Със законопроекта се предвижда Национална програма за ПЧП и План  за действие за всеки седемгодишен програмен период, общинските съвети да приемат общинска програма за ПЧП и план за действие за всеки програмен период с цел: обезпечаване реализацията на проектите чрез планирането на необходимите средства в съответните бюджети;

5.    Според законопроекта публичните партньори могат да предоставят финансова подкрепа за реализацията на проект за ПЧП под формата на: съфинансиране, плащания към частните партньори, предоставяне на заеми; поемане на гаранции; сключване на преки споразумения с финансиращи институции и други; Предвижда се съгласуване с министъра на финансите с цел: оценка на финансовата и икономическата ефективност на проекта, включително генерирането на по-добра стойностна вложените публични средства; оценка на поносимостта за бюджета на съответния публичен партньор и обезпечаване на средства за проекта.

6.    Форми  на ПЧП:

Договорно
1)    партньорски договор;
2)    концесия за строителство или за услуга.
Институционализирано (създаване на публично-частно дружество);

7.    Ред за възлагане на изпълнението на ПЧП проект :
1)    Концесия за строителство и коннцесия за услуга – по реда на Закона за концесиите;
2)    Партньорски договор – по реда на ЗОП;
3)    Институционализирано ПЧП („ИПЧП”: по реда на Закона за концесиите – когато ИПЧП има за предмет дейност, която се извършва чрез концесия; по реда на ЗОП – в останалите случаи;

8.    Икономически баланс на ПЧП – равновесието между ползите за страните и разпределението на рисковете между тях в състоянието към датата на неговото сключване.

При нарушаване на баланса договорът може да бъде променен.

 

Още новини