Начало Новини Коментари Образованието в област Стара Загора през учебната 2022 - 2023 г.

Образованието в област Стара Загора през учебната 2022 - 2023 г.

Коментари

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Стара Загора, показват, че:

· През учебната 2022/2023 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 9 952 деца;

· През 2022 г. основно образование са завършили 3 042 ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални програми са съответно 821 и 710 ученици;

· Записаните в различните степени на висшето образование (професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър) за академичната 2022/2023 година са 5 560.

· Към 31.12.2022 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област Стара Загора се обучават 101 лица.

 

Предучилищно образование

 Към 1.12.2022 г. в област Стара Загора функционират 77 самостоятелни детски градини с директор. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата са записани 9 952 деца, от които 5 160, или 51.8%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата се увеличава с 0.1% 

Местата в детските градини за учебната 2022/2023 г. са 10 765.

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2022/2023 година е 86.9%. 

Средният брой деца в една самостоятелна детска градина за област Стара Загора е 129 (119 за страната). Една група се формира средно от 25 деца (23 за страната).

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 830 души, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 56 души, или с 6.3%. Детските учители са 799 или 96.3% от педагогическия персонал.

 

Общо образование

Към 01.12.2022 г. в област Стара Загора общообразователно и профилирано обучение се провежда в 99 общообразователни училища, от които 7 начални, 69 основни, 1 обединено,   5 гимназии и 17 средни училища.

През 2022 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 3 042, а средно образование - 821 ученици.

През учебната 2022/2023 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 25 181. В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общото образование намалява с 1.5%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2022/2023 г. са 2 497. В учителската професия преобладават жените – 87.9% от общия брой на учителите.

 

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение в област Стара Загора през учебната 2022/2023 година се осъществява в 18 професионални гимназии, 2 училища по изкуствата и 1 спортно училище. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е
8 376 души и в сравнение с предходната година нараства с 3.05%.

В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 6 623, в програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация - 1 366 и в програмите за придобиване на първа степен професионална квалификация - 387.  

През настоящата учебна година учителите в професионалното образование  са общо 623.

През 2022 г. средно образование са завършили 1 531 ученици.

 

Висше образование

През учебната 2022/2023 година общият брой на студентите, включващ записаните в образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“   е 5 560.

През изминалата 2022 г. висше образование степен „магистър“ са завършили 480 студенти, степен „бакалавър“ – 439 студенти и „професионален бакалавър“ - 96 студенти.

Към 31.12.2022 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област Стара Загора се обучават 101 лица. През 2022 г. образователна и научна степен „доктор“ са придобили 23 лица, от които 16, или 69.6% жени.

Преподавателите, обучаващи студентите в област Стара Загора са 597, като 58.3% от тях са жени.

 

Методологични бележки

 

От 2021/2022 учебна година Националният статистически институт (НСИ) промени източника на данни за изследванията на предучилищното и училищното образование, като използва изцяло информация от административните регистри на Министерството на образованието и науката, поради което е налице прекъсване на динамичния ред. Допълнителна информация е публикувана на интернет сайта на НСИ към метаданните за изследванията (https://nsi.bg/bg/node/3415 и https://nsi.bg/bg/node/3433).

Статистиката на образованието е изградена на базата на Регламент № 452 от 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот, действащата нормативна уредба в България в областта на образованието, Международната стандартна класификация на образованието (МСКО) - ревизия
2011 г. (ISCED 2011) и съпътстващите я методически ръководства.

МСКО е създадена да служи като рамка за класифициране на образователни дейности в определени програми и свързаните с тях квалификации в международно признати категории.

Образователни институции са тези, които директно провеждат обучение по образователни програми с учащи в организирани класове (групи) на място или чрез дистанционна форма на обучение. Провежданите в тях програми водят до придобиване на степен на образование и/или степен на професионална квалификация. Неформалното образование и самостоятелното обучение не попадат в обхвата на образователната система според използваните дефиниции на МСКО 2011.

Чрез своите изследвания НСИ се стреми да установи броя на учащите в системата на образованието към определена дата на наблюдение. На тази основа се изчислява международно възприетият показател „степен на участие на населението в образователната система“ като относителен дял на записаните ученици от определена възрастова група към броя на постоянното население на страната от същата възрастова група.

Повече информация и данни за статистиката на образованието могат да се намерят на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg), раздел „Образование и учене през целия живот“, както и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=42).

 

 

 

 

 

 

Още новини