Начало Новини Актуално Образование и обучение в ЕС: подкрепата за учителите е от решаващо значение за изграждането на европейското пространство

Образование и обучение в ЕС: подкрепата за учителите е от решаващо значение за изграждането на европейското пространство за образование

Актуално

EKУспоредно с втората Европейска среща на върха по въпросите на образованието Европейската комисия публикува днес Обзорa на образованието и обучението за 2019 г., в който се прави анализ на това как образованието и обучението се развиват в ЕС и неговите държави членки. В Обзора за 2019 г. се отбелязва допълнителен напредък по отношение на важни цели на ЕС в областта на образованието и обучението, но също така се подчертава необходимостта да се предостави по-добра подкрепа за учителите и да се повиши привлекателността на учителската професия.

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, заяви: За да изградим устойчива, сплотена и справедлива Европа, трябва да инвестираме в образованието. Това означава преди всичко да инвестираме в учителите - да им предоставим средствата и признанието, които те заслужават. 

Успехът на всяка образователна реформа зависи от учителите - ето защо за изграждането на истинско европейско пространство за образование до 2025 г. е от ключово значение да отговорим по-добре на потребностите на учителите. Гордея се с постигнатото с държавите членки през последните години, но предстоят още усилия. Обзорът на образованието и обучението играе жизненоважна роля за по-нататъшното реформиране на образователните ни системи, като ни помага да гарантираме, че всеки може да оползотвори своите таланти.

Комисията оказва подкрепа на държавите членки при подобряването на образователните им системи посредством сътрудничество по съответната политика, сравнителни проучвания и програми за финансиране, като например „ Еразъм+“. Обзорът - ежегодното водещо издание на ЕС в областта на образованието, е неотделна част от тази работа. Като представя богат набор от политики и насърчава диалога, Обзорът помага на държавите членки да сравняват и подобряват своите образователни системи.

Тазгодишното осмо издание на Обзора е насочено към учителите. То включва и анализира констатациите от обширното проучване сред учителите, проведено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В това последно издание на международното проучване в областта на преподаването и ученето се подчертава необходимостта от обучение на учителите за по-добро справяне с належащите проблеми, като например използването на информационни и комуникационни технологии, преподаването на ученици със специални нужди и преподаването в мултикултурни класни стаи. В отговор на това в Обзора се препоръчва да се гарантира подходящ брой учители в системата, по всички предмети, в селските и в градските райони. В същото време се подчертава, че са необходими повече усилия в областта на политиката, за да се привлекат да преподават най-добрите кандидати и се гарантира, че те са подходящо обучени и мотивирани да останат в професията.

Що се отнася до инвестициите в образованието, последните данни на Обзора показват, че публичните разходи за образование в ЕС остават като цяло стабилни на равнище ЕС, но държавите членки продължават да инвестират по-малко в образованието, отколкото преди икономическата криза от 2007 - 2008 г.

Последното издание на Обзора показва, че към момента държавите членки почти са постигнали своята цел за намаляване на преждевременното напускане на училище. Въпреки това, макар делът на отпадналите ученици да е намалял от 14,2 % през 2009 г. на 10,6 % през 2018 г., напредъкът се е забавил от 2016 г. насам. Процентът на младите хора, които притежават диплома за висше образование, нарасна от 32,3 % през 2009 г. на 40,7 % през 2018 г. Обзорът показва също, че по-високото образователно равнище съответства на по-високи равнища на заетост сред наскоро дипломиралите се и по-голямо участие в обучението за възрастни.

Делът на децата, записани в образование в ранна детска възраст, нарасна от 90,8 % през 2009 г. на 95,4 % през 2017 г. Въпреки че участието в образованието се разраства в Европа, всеки пети 15-годишен ученик все още не може да реши прости задачи, свързани с четенето, математиката и науките, докато твърде много деца продължават да са изложени на риск от образователна бедност.

Контекст

Тазгодишното издание на Обзора на образованието и обучението бележи десет години от началото на рамката на ЕС за сътрудничество Образование и обучение 2020, договорена от всички държави членки през 2009 г. С него се измерва напредъкът по целите на рамката „Образование и обучение 2020“ във всяка държава членка и се предоставя информация за разглеждането на въпросите, свързани с образованието, в ежегодния процес на европейския семестър. Освен това той спомага да се определи в кои направления следва да бъде насочено финансирането от ЕС за образованието, обучението и уменията в следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

В обзора се анализират основните предизвикателства пред европейските образователни системи и се представят политики, благодарение на които тези системи могат да отговорят по-добре на обществените нужди и нуждите на пазара на труда. Докладът включва сравнение между различните държави, 28 подробни доклада за отделните държави и специален уебсайт с допълнителни данни и информация.

Образованието е на челно място в политическата програма на ЕС. Работейки заедно с държавите членки, Комисията положи основите на европейско пространство за образование, насочено към подобряване на ученето, сътрудничеството и високите постижения. Същевременно редица програми на ЕС, а именно програмата „Еразъм+“, европейските структурни и инвестиционни фондове, в това число Инициативата за младежка заетост, както и „ Хоризонт 2020“ и Европейският институт за иновации и технологии спомагат за стимулиране на инвестициите и оказват подкрепа по приоритетите на политиката в областта на образованието. С цел да подкрепи по-големите амбиции в тази област Комисията е предложила значително увеличаване на финансирането за младите хора и за обучението в следващия дългосрочен бюджет на ЕС (2021—2027 г).

За повече информация

Още новини