Начало Новини Актуално Обнародвана е Наредбата за регистриране и отчитане чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управление н

Обнародвана е Наредбата за регистриране и отчитане чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управление на прадажбите и продажби чрез електронен магазин

Актуално

софтуерВ днешния брой на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. Промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. основно произтичат от въведената в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) възможност при извършване на продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, фискалният бон, регистриращ продажбата, да се генерира в електронен вид и да се предостави на електронен адрес на получателя, без да се издава хартиен такъв (чл. 118, ал. 3). Във връзка с тази регламентация с Наредбата е въведено функционално изискване към фискалните устройства за генериране на фискален бон в електронен вид, който да може да се предостави на електронен адрес на лицето.С въвеждането на електронен фискален бон се цели облекчаване на дейността на икономическите оператори, извършващи търговска дейност в интернет. По този начин, използвайки съвременните технологични възможности, свързани с начина на комуникация, лицата, осъществяващи дейност чрез електронен магазин, ще могат да предоставят на електронен адрес на своите клиенти документа, доказващ регистрираната продажба на закупената стока, съответно услуга .

В изпълнение на чл. 118, ал. 19 от ЗДДС в сила от 1 януари 2019 г. с Наредбата се въвеждат разпоредби, които регламентират реда за вписване и заличаване от публичния електронен списък на електронните магазини, както и неговото съдържание.

Над 87% от браншовите и работодателските организации, до които е извършено допитване от Националната агенция за приходите, заявяват, че първоначално предвидените срокове са недостатъчни по отношение на изискванията за софтуерите за управление на продажбите. Това с особена сила е валидно за предприятия, използващи комплексни системи за управление на търговската си дейност (ERP системи). Отчитайки необходимостта от преработване на съществуващите системи за управление на търговската дейност, включително с участието на разработчици, намиращи се в чужбина, технологичното време за инсталация, тестване и обучение на персонала, удължаването на срока ще позволи на икономическите оператори да изпълнят нормативните изисквания. В тази връзка, с оглед степента на готовност на бизнеса и на комплексния характер на процесите по привеждане в съответствие с изискванията, е удължен срокът за лицата, използващи софтуери за управление на продажби, до 30.09.2019 г.

Удължаването на срока се отнася само за лицата, които след 01.04.2019 г. използват софтуер за продажбите. В случай че задълженото лице извършва дейност в повече търговски обекти (в част от които използва софтуер, а в други обекти не), е важно да се отбележи, че за обектите, в които не използва софтуер за управление на продажби, лицето следва да приведе дейността си в съответствие с изискванията в срок до 31 март 2019 г. (ако е регистрирано по ЗДДС лице), респективно до 30 юни 2019 г. (ако е нерегистрирано по ЗДДС лице), а за обектите, в които използва софтуер за управление на продажби, срокът е до края на септември 2019 година.

С направените изменения и допълнения в Наредба Н-18/2006 г. е предвидено задължените лица да могат да документират с касови бележки от кочан продажбите/сторно операциите при неизправност на софтуера за управление на продажбите в търговския обект, до отстраняване на повредата. В тази връзка е предвидено времето, през което софтуерът е неизправен, да се удостоверява от лицата, извършващи продажби на стоки и услуги, както и лицето, поддържащо софтуера.

На следващо място с Наредбата е регламентирано, че когато в търговски обект се използва софтуер за управление на продажби, чрез който се управляват продажби на стоки или услуги, заплащани напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса и когато с този софтуер не се управляват други продажби, се допуска същият да отговаря само на част от изискванията, предвидени в Наредбата. Потребители, които използват в търговските си обекти само такъв софтуер, се освобождават от задължението да подават информация в НАП за използвания в обектите софтуер.

Предвидено е, когато чрез софтуер за управление на продажбите се обработват и съхраняват лични данни и здравна информация, същите да не се експортират и предоставят на органите по приходите.

Стеснен е и кръгът от данни, които следва да подават в НАП лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин, което ще облекчи подаването на изискуемата информация.

Удължен е срокът в който лицата, собственици на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, трябва да подадат информация в НАП за електронните си платформи, а именно до 29 юни 2019 г.

Важни крайни срокове по Наредба Н-18/2006 г.

29.06.2019 г.

Собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията.

31.03.2019 г.

Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.

30.06.2019 г.

1. Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.

2. Смяна на електронните системи с фискална памет на бензиностанциите.

30.09.2019 г.

1. Всички търговци - независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания. От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект.

2. Бензиностанциите посочват данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.

31.12.2019 г.

Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСТУД), най-често ползвани в големите търговски вериги, ги привеждат в съответствие с изискванията на Наредбата.

Още новини