Начало Новини Коментари Област Стара Загора на пето място по брой заети лица

Област Стара Загора на пето място по брой заети лица

Коментари

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 137.9 хил., от които 73.7 хил. са мъже и 64.2 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 55.8% (при 53.9% за страната). Коефициентът на заетост при мъжете е 62.9%, а при жените - 49.4%.

По брой на заетите лица област Стара Загора е на пето място в страната, след област Бургас (187.5 хил.) и преди област Благоевград (133.6 хил.), а по коефициент на заетост - на четвърто място, след област Бургас (58.5%) и преди област Пловдив (54.9%).

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години в област Стара Загора е 133.6 хил., от които 70.6 хил. са мъже и 63.0 хил. - жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 75.9%, съответно 79.0% за мъжете и 72.8% за жените.

По брой на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години област Стара Загора е на пето място в страната, след област Бургас (180.6 хил.) и преди област Благоевград (129.7 хил.), по коефициент на заетост също е на пето място, след област Бургас (76.3%) и преди област Русе (73.9%).

 

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната. Домакинствата, участващи в изследването, са избрани на случаен принцип и се анкетират чрез лично интервю.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от  общото население (в съответната група).

При оценката на резултатите за третото тримесечие на 2023 г. са използвани предварителни данни за населението на страната към 30.06.2023 година. Изключено е населението, живеещо в колективни домакинстваКакто при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки).

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

Повече информация и данни за Наблюдение на работната сила са достъпни в Информационна система ИНФОСТАТ  и на сайта на НСИ - www.nsi.bg, раздел Наблюдение на работната сила

 

Още новини