Начало Новини Актуално Област Стара Загора е на второ място по годишна заплата

Област Стара Загора е на второ място по годишна заплата

Актуално
1пари101218Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2017 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 105 851 души, което представлява 4.6% от общо наетите в страната.
В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 1 440 души повече. По-значително е увеличението на наетия персонал в секторите: Култура, спорт и развлечения - с 11.6%, Административни и спомагателни дейности- със 7.8% и Преработваща промишленост - с 4.6%. Най-голямо намаление на наетия персонал е регистрирано в сектор Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - с 12.7%.
Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: Преработваща промишленост - 34.1%, Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - 12.4%,Добивна промишленост - 7.0%, Образование - 6.6%, Хуманно здравеопазване и социална работа - 6.1%, Строителство - 5.1%, Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 4.9% и други.
Средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2017 година е 12 248 лева (12 448 лева - за страната). Тя е нараснала с 8.9% в сравнение с предходната 2016 година. С най-високи заплати за 2017 година са наетите в сектори: Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 27 581 лв., Добивна промишленост - 21 848 лв., Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване -     14 379 лв. и Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 14 224 лв., а с най-ниски - в Хотелиерство и ресторантьорство - 6 174 лв, Други дейности - 7 029 лв. и Административни и спомагателни дейности - 7 177 лева.
В сравнение с останалите области на страната, през 2017 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна годишна работна заплата, след столицата София.
Данните се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е счетоводната документация на предприятието (ведомости за заплати, трудови договори, таблици за явяванията и неявяванията на работа и други).
Наблюдават се предприятия от всички икономически дейности, независимо от формата на собственост и източника на финансиране.
Средната годишна брутна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетната година се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.

Още новини