Начало Новини Актуално Област Стара Загора е на трето място в страната по размер на работната заплата през 2018 г.

Област Стара Загора е на трето място в страната по размер на работната заплата през 2018 г.

Актуално

работна заплатаОбобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2018 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 105 668 души, което представлява 4.6% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 0.2% по-малко. По-значително е намалението на наетия персонал в сектор Хотелиерство и ресторантьорство - със 7.3%. Най-голямо увеличение на наетия персонал е регистрирано в секторите: Други дейности - със 7.6% и Строителство - с 6.8%.

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: Преработваща промишленост - 34.0%, Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - 12.1%, Добивна промишленост - 7.0%, Образование - 6.7%, Хуманно здравеопазване и социална работа - 6.0%, Строителство - 5.5%, Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 4.9% и други.

Средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2018 година е 13 190 лева (13 755 лева - за страната). Тя е нараснала със 7.7% в сравнение с предходната 2017 година. С най-високи заплати за 2018 година са наетите в сектори: Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, Добивна промишленост и Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения, а с най-ниски - в Хотелиерство и ресторантьорство, Други дейности и Административни и спомагателни дейности.

В сравнение с останалите области на страната, през 2018 г. област Стара Загора е на трето място по показателя средна годишна работна заплата, след област София (столица) и София.

 srz 2018

Средна брутна годишна работна заплата през 2018 г. по области

 

Методологични бележки

Данните се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е счетоводната документация на предприятието (ведомости за заплати, трудови договори, таблици за явяванията и неявяванията на работа и други).

Наблюдават се предприятия от всички икономически дейности, независимо от формата на собственост и източника на финансиране.

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време.

Средният списъчен брой се определя по метода на средната аритметична величина чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).Средния списъчен брой на наетите за един месец е сумата от списъчния брой на наетите за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни) разделена на броя на календарните дни през отчетния месец. Списъчният брой на наетите за почивните и празничните дни се приема за равен на списъчния брой от последния работен ден (преди съответния почивен или празничен ден). Средният списъчен брой на лицата наети на непълно работно време се преизчислява към пълна заетост въз основа на установената в трудовия договор на лицето продължителност на работното време.

Средната годишна брутна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетната година се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.

Методологията на годишното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ http://www.nsi.bg/bg/методология ; http://www.nsi.bg/bg/данни

Още новини