Начало Новини Актуално НСИ отчита леко подобрение на бизнес климата

НСИ отчита леко подобрение на бизнес климата

Актуално
Бизнес климат

През юли 2011 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец, като подобрение има в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите - влошаване. Дългосрочното средно равнище на показателя е по-високо с 9.9 пункта.

Съставният показател бизнес климат в промишлеността нараства с 1.1 пункта в сравнение с юни. По отношение на настоящото бизнес състояние на предприятията оценката е по-благоприятна и е само 1.7 пункта под нивото на дългосрочната си средна стойност. През юли 2011 г. анкетата отчита покачване на средното натоварване на мощностите с 1.9 пункта (до 72.0%) спрямо април т.г., съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). За същия период нараства и производствената активност на предприятията. Въпреки известното увеличение на поръчките от чужбина общата осигуреност на производството с поръчки се задържа на нивото си от последните месеци. Същевременно предприятията съобщават и за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци.

Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да са несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, като несигурната икономическа среда е все още над обичайната си средна стойност за последните десет години.

Последната анкета регистрира известно свиване на очакванията за увеличение на цените в промишлеността през следващите три месеца.

През юли 2011 г. съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 2.6 пункта главно поради повишаване на оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. В следващата половин година стопанските ръководители очакват и повишен приток на нови поръчки в строителството, което според тях ще доведе и до известно активизиране на дейността в краткосрочен план, но без очаквания за допълнително наемане на работна сила. По данни от бизнес анкетите има сигнали за прекъсване на низходящата тенденция в строителната активност. Настоящата осигуреност на производството с поръчки се покачва от 5.3 месеца през април 2011 г. на 5.6 през юли същата година, достигайки дългосрочното си средно равнище

Несигурната икономическа среда и финансовите затруднения продължават да са основни проблеми за отрасъла. Mакар все още да бележат стойности над дългосрочните си средни равнища, тяхното негативно влияние е значително намаляло през последните четири месеца за сметка на нарастване на проблема с конкуренцията.
По отношение на продажните цени в строителството има слаби очаквания за повишение през следващите три месеца.

През юли съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” нараства с 3.6 пункта в сравнение с предходния месец. Поради колебливото поведение на показателя през последните две години е рано да се каже, че това покачване е сигнал за подобрение на стопанската конюнктура в търговията на дребно. Същевременно и дългосрочната средна стойност на бизнес климата е с 10.5 пункта по-висока от юлското равнище на показателя.
Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността на две трети от предприятията в сектора. През юли в сравнение с юни се засилва и отрицателното влияние на фактора „конкуренция”.

По отношение на продажните цени мениджърите като цяло не предвиждат увеличение през следващите три месеца.

През юли единствено в сектора на услугите съставният показател „бизнес климат” спада под юнското си равнище с 5.0 пункта. Намалението се дължи в по-голяма степен на по-резервираните очаквания на стопанските ръководители за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, отколкото на отрицателната корекция в оценките за настоящото бизнес състояние. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция е към подобрени. В очакванията за следващите три месеца анкетата регистрира известни колебания, но като цяло посоката е положителна, което не е така по отношение на заетите.

Несигурната икономическа среда е най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в сектора. Вторият по тежест фактор е конкуренцията, чието негативно влияние нараства, достигайки през юли максималната си стойност от 52.7% за периода от началото на провеждане на анкетите в сектора на услугите (май 2002 г.).

Очакванията на преобладаващата част от мениджърите относно продажните цени са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Още новини