Начало Новини Актуално НСИ оповести данни за стопанската конюнктура в България за октомври 2020 г.

НСИ оповести данни за стопанската конюнктура в България за октомври 2020 г.

Актуално

През октомври 2020 г. общият показател на бизнес климата[1] нараства с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността показателят се понижава.

Промишленост. Съставният показател бизнес климат в промишлеността намалява с 1.3 пункта спрямо септември (фиг. 2 от приложението) в резултат на по-умерените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца (фиг. 3 от приложението). Анкетата регистрира подобрение в мненията им за притока на нови поръчки през последните три месеца, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Средното натоварване на мощностите от юли до октомври нараства с 2.4 пункта и достига 72.8%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

Основните фактори, затрудняващи предприятията, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от чужбина и недостатъчното търсене от страната (фиг. 4 от приложението).

По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца (фиг. 5 от приложението).

Строителство. През октомври съставният показател бизнес климат в строителството се покачва с 0.6 пункта (фиг. 6 от приложението), което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Настоящата строителна активност се оценява като леко повишена, а и очакванията им за дейността през следващите три месеца са благоприятни (фиг. 7 от приложението). През последния месец анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Несигурната икономическа среда остава основната пречка за развитието на бизнеса, следвана от недостига на работна сила и конкуренцията в бранша (фиг. 8 от приложението).

Относно продажните цени строителните предприемачи предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца (фиг. 9 от приложението).

Търговия на дребно. Съставният показател бизнес климат в търговията на дребно се увеличава с 1.3 пункта (фиг. 10 от приложението) в резултат на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им както за обема на продажбите (фиг. 11 от приложението), така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца също се подобряват.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността. Регистрирано е и нарастване на отрицателното влияние на фактора недостатъчно търсене, който измества на трето място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша (фиг. 12 от приложението).

Търговците на дребно очакват продажните цени да запазят своето равнище през следващите три месеца (фиг. 13 от приложението).

Услуги[2]. През октомври съставният показател бизнес климат в сектора на услугите нараства с 3.4 пункта (фиг. 14 от приложението), което се дължи на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно се наблюдава известно подобрение и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца (фиг. 15 от приложението), което обаче няма да е съпроводено с допълнително наемане на персонал.

Най-сериозните затруднения за бизнеса остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене, факторът други[3] и конкуренцията в бранша (фиг. 16 от приложението).

Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца (фиг. 17 от приложението).

[1] Общият показател на бизнес климата е средна претеглена на четири отраслови показателя на бизнес климата - в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, като последният показател е включен в общия динамичен ред от май 2002 година.

[2] Без търговия.

[3] На респондентите се дава възможност да посочат отговор Други фактори, когато освен изброените в анкетните карти фактори имат и други затруднения в дейността си, без да е необходимо да се конкретизират.

Документи за сваляне

Още новини