Начало Новини Актуално НСИ обяви колко е населението на България (по предварителна оценка)

НСИ обяви колко е населението на България (по предварителна оценка)

Актуално

Според разработената оценка населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души. Преброени са 2 813 847 домакинства, или средно в едно домакинство живеят по 2.3 лица.

Намаление на населението се наблюдава при последните четири преброявания, като най-голямо е то при преброяването през 2021 г. - с 844 хил. души, или с 11.5% спрямо 2011 година

Факторите, които определят основните тенденции в развитието на населението за страната, са естественото му движение (раждания и умирания) и външната миграция, а в териториален аспект - и вътрешната миграция на населението, и административно-териториалните промени.

Естественият прираст за периода 2011 - 2021 г. е в размер на минус 448 хил. души, или 53.0% от общото намаление за периода. Останалите 47% се дължат на отрицателното салдо на външната миграция през периода.

Население по пол и възрастови групи

Според оценката към 7 септември 2021 г. жените са 3 397 357, или 52.1%, а мъжете - 3 122 957, или 47.9% от населението на страната.

Разпределението на населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване. Делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години се увеличава с 5.4 процентни пункта спрямо 2011 г. и с 9.6 процентни пункта спрямо 1992 годна.

Намаляват броят и относителният дял на децата и лицата в активна възраст.

Териториално разпределение на населението

Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 са градове и 5 000 - села. В градовете живеят 74.3%, или 4 843 175 души, а в селата - 25.7%, или 1 677 139 души. 

Най-малка остава област Видин с население 74 хил. души, а най-голяма е област София (столица) с население 1 480 хил. души.

Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 г. със 189 хил. души, или с 14.7%. Във всички останали области е регистрирано намаление, като най-малко е то за областите Пловдив (8.3%), Варна и София, съответно по 10.0%. Най-голямо намаление на броя на населението е регистрирано в областите Добрич и Видин - по 26.3%, и Монтана - с 24.2%.

Сграден и жилищен фонд

Броят на жилищните сгради е 2 096 844 и се увеличава спрямо 2011 г. с 36 хил. сгради, или с 1.8%. Броят на жилищата (обитавани и необитавани) е 4 182 383 и се увеличава спрямо 2011 г. с 295 хил., или със 7.6%.

 

Методологични бележки

Предварителната оценка на броя на населението и жилищния фонд е разработена въз основа на:

  • данните за броя на електронно преброените лица и жилища;
  • оперативна информация от сумарните списъци на преброените обекти (сгради, жилища и население), попълнени от контрольорите;
  • оценка на очаквания брой обекти (сгради, жилища и лица) в частично или напълно необходените преброителни участъци. 

Оценката на очаквания брой лица в един преброителен участък представлява средна величина, изчислена за предварително обособени хомогенни клъстери (типове населени места), формирани на базата на предположение за близки демографски и социално-икономически характеристики на тези клъстери. Процедурата се основава на предположението, че данните липсват на случаен принцип в рамките на тези хомогенни групи. Средният очакван брой лица е изчислен при използване само на преброеното население в напълно обходените участъци. Обект на интервенция са 2 608 преброителни участъка, като участъците с по-малко от 10 лица са предварително изключени от обхвата на оценката. Общият брой на добавените лица е 616 820, или 9.46% от предварителната оценка на населението.

При анализа и ползването на данните следва да се има предвид, че оценката се основава на предположения, направени въз основа на статистико-математически модел, които са обременени със статистическа грешка.

Оценката на очаквания брой сгради и жилища в частично или напълно необходените преброителни участъци е разработена на базата на резултатите от предварителния обход, проведен през лятото на 2020 година. Обект на интервенция са 5 174 преброителни участъка. Общият брой на добавените сгради е 73 475, или 3.5%, а на добавените жилища - 161 271, или 3.9% от предварителната оценка.

Документи за сваляне

Още новини