Начало Новини Актуално НСИ обяви какви са финансовите резултати на фирмите от област Стара Загора за 2020 г.

НСИ обяви какви са финансовите резултати на фирмите от област Стара Загора за 2020 г.

Актуално

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2020 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Стара Загора, са 15 105, или с 1.7% по-малко в сравнение с 2019 година.

Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Стара Загора (9 043) и Казанлък (3 284), или съответно 59.9% или 21.7% от общия брой за областта, а най-малък - в община Опан, където развиват дейност 87 предприятия.

Фиг. 1. Относителен дял на предприятията по икономически сектори и по години

Микропредприятията (до 9 заети) са най-много - 14 009. Броят на малките предприятия (10 - 49 заети) е 911, на средните (50 - 249 заети) - 150, а на големите предприятия (над 250 заети) - 35.

Заетите лица в нефинансовите предприятия от област Стара Загора са 92 370, произведената продукция по текущи цени е на стойност 7 914 млн. лв. и е реализиран положителен финансов резултат от 546 млн. лева.

През 2020 година 71.1% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 18.3% със загуба, а 10.6% с нулев финансов резултат.

Фиг. 2. Произведена продукция на един зает по икономически сектори и по години

Нетните приходи от продажби в област Стара Загора са 10 394 млн. лв., като е отчетено намаление от 4.0% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи - 50.8%.

Фиг. 3. Структура на нетните приходи от продажби по икономически сектори и по  години

Методологични бележки

Обхват - всички сектори по КИД - 2008 с изключение на Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Дейности на организации с нестопанска цел и Дейности на домакинствата.

Брой предприятия - всички нефинансови предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ и/или НАП.

Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.

Произведена продукция - стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

Финансов резултат - разликата между печалбата и загубата за дадено ниво на агрегация.

Заети лица - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател, и неплатените семейни работници.

 

Още новини