Начало Новини Актуално НСИ: Наблюдение на работната сила в област Стара Загора през 2021 г.

НСИ: Наблюдение на работната сила в област Стара Загора през 2021 г.

Актуално

 · През 2021 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Стара Загора са 143.2 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) е 74.5%.

· Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Стара Загора през 2021 г. са 138.7 хил. души. Коефициентът на заетост (15 - 64 навършени години) е 72.2%.

· Броят на заетите лица с висше образование е 32.9 хил., със средно - 88.9 хил. и с основно и по-ниско образование - 16.9 хиляди.

· Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 89.6%, за лицата със средно образование - 78.7% и за лицата с основно и по-ниско образование - 39.8%.

· Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 4.5 хил. души. Коефициентът на безработица (15 - 64 навършени години) е 3.1%.

· През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Стара Загора са 146.9 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 и повече навършени години) е 55.9%.

· Заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Стара Загора през 2021 г. са 142.2 хил. души. Коефициентът на заетост (15 и повече навършени години) е 54.2%.

· Безработните лица в област Стара Загора през 2021 г. са 4.7 хиляди. Коефициентът на безработица е 3.2%.

 

 

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково статистическо изследване, провеждано чрез домакинствата. Основната цел на изследването е да осигури данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години и за основните характеристики на заетите и безработните лица и лицата извън работната сила в Република България.То обхваща обикновените домакинства в страната.

От първото тримесечие на 2021 г., в изпълнение на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и произтичащи от него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила, са направени промени в методологията на наблюдението на работната сила, свързани преди всичко с дефинициите за заетост и безработица, а именно:

- лицата, които са в отпуск за гледане на дете между 1 и 2-годишна възраст, през който получават обезщетение във фиксиран размер, се отнасят към заетите лица (до края на 2020 г. са отнасяни към икономически неактивните лица);

- лицата, които са в неплатен отпуск за гледане на дете между 2 и 8-годишна възраст, се считат за заети само ако еднократната продължителност на ползване на този вид отпуск е най-много 3 месеца, т.е. не ползват наведнъж целия полагаем им се отпуск (по 6 месеца за всеки от родителите). До края на 2020 г. те са отнасяни към заетите лица;

- лицата, които отсъстват от работа по причини, различни от годишен отпуск, заболяване или злополука и отпуск за отглеждане на дете, се считат за заети само ако продължителността на отсъствието е до 3 месеца (независимо дали получават частично възнаграждение);

- лицата, които произвеждат селскостопански продукти за собствено потребление, са изключени от категорията на заетите лица, дори чрез това производство да задоволяват основна част от потреблението в домакинството. За заети се считат само лицата, произвеждащи селскостопанска продукция, основната част от която е предназначена за продажба или за размяна;

- лицата със сезонна работа се определят като заети извън активния за работа сезон, ако продължават регулярно да извършват задачи и дейности, свързани с работата или бизнеса, извън изпълнението на юридически или административни задължения

-лицата, които получават социални помощи и във връзка с това са задължени да извършват общополезни дейности, не се считат за заети лица. До края на 2020 г. те са отнасяни към заетите лица, ако са извършвали такава дейност през наблюдаваната седмица.

Поради това данните не са напълно съпоставими с тези за предишни периоди.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане на дете и отглеждане на малко дете и други.

Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които:

- нямат работа през наблюдавания период;

- активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдавания период, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

- имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Коефициент на икономическа активност - относителният дял на икономически активните лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години или в съответната възрастова група.

Коефициент на безработица - относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

 

Още новини