Начало Новини Актуално НСИ: Коефициентът на безработицата се увеличава

НСИ: Коефициентът на безработицата се увеличава

Актуално
Безработица

Според резултатите от проведеното от Националния статистически институт Наблюдение на работната сила през второто тримесечие на 2011 г. икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 263.8 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 65.6% и в сравнение с второто тримесечие на 2010 г. намалява с 1.3 пункта. При мъжете намалението на коефициента е с 2.1 пункта, а при жените – с 0.6 пункта, като стойността му достига съответно 69.3 и 62.0%.

През второто тримесечие на 2011 г. коефициентът на заетост на населението на възраст 15 - 64 навършени години е 58.2%, или с 2.0 пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2010 година. При мъжете коефициентът на заетост намалява с 3.1 пункта, а при жените - с 0.8 пункта, и е съответно 60.7 и 55.8%.
През периода второ тримесечие 2010 - второ тримесечие 2011 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години (показател, включен в стратегия „Европа 2020”) намалява с 2.5 пункта и достига 63.4% - съответно 66.3% за мъжете и 60.6% за жените.

През второто тримесечие на 2011 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 44.2%, като запазва равнището си от второто тримесечие на 2010 година. По пол стойността на този показател намалява при мъжете с 0.3 пункта - до 51.5%, а при жените се увеличава с 0.2 пункта - до 38.1%.

През второто тримесечие на 2011 г. икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 710.4 хил., или 34.4% от населението в същата възрастова група. От тях 760.0 хил. са мъже и 950.4 хил. - жени, а коефициентите на икономическа неактивност по пол са съответно 30.7 и 38.0%.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 231.2 хил., което е с 13.8 хил. повече в сравнение с второто тримесечие на 2010 година.

Основни характеристики на заетите лица на 15 и повече навършени години
През второто тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години достига 2 934.1 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст e 45.3%. В сравнение със същия период на 2010 г. броят на заетите лица намалява с 4.5%, а относителният им дял - с 1.7 пункта. Намалението е по-голямо при мъжете, където броят на заетите намалява с 5.7%, достигайки 1 529.4 хиляди.

Заетите жени са 1 404.7 хил., или с 3.1% по-малко от второто тримесечие на 2010 година. През периода второ тримесечие 2010 - второ тримесечие 2011 г. най-съществено е намалението в броя на заетите лица с основно или по-ниско образование - с 14.4%, докато намалението на заетите с висше образование е с 0.5%.

По статус заетите лица са: работодатели - 109.3 хил. (3.7%), самостоятелно заети, ненаемащи работна ръка - 220.8 хил. (7.5%), наети лица - 2 571.5 хил. (87.6%), и неплатени семейни работници - 32.5 хиляди (1.1%). В сравнение с второто тримесечие на 2010 г. намаляват заетите от всички посочени категории, като в процентно изражение най-голямо е намалението на самостоятелно заетите лица, ненаемащи работна ръка - с 11.7%. Наетите лица в частния сектор намаляват с 4.2% (до 1 858.6 хил.), а наетите в обществения сектор - с 2.4% (до 713.0 хиляди). Между второто тримесечие на 2010 г. и второто тримесечие на 2011 г. заетите лица в индустрията намаляват с 11.3%, а в останалите сектори - селско и горско стопанство и услуги, заетите са съответно с 4.4 и 0.6% по-малко. През второто тримесечие на 2011 г. делът на заетите лица в услугите достига 61.5% от всички заети, в индустрията - 31.2%, а в селското и горското стопанство - 7.3%.

Безработица
През второто тримесечие на 2011 г. безработните лица в страната са 369.8 хил., а коефициентът на безработица - 11.2%. В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. броят на безработните лица се увеличава с 27.6 хил. (8.1%), а коефициентът на безработица - с 1.2 пункта. За посочения период коефициентът на безработица се увеличава с 1.7 пункта при мъжете и с 0.6 пункта при жените, като през второто тримесечие на 2011 г. достига 12.2% за мъжете и 10.0% за жените. През второто тримесечие на 2011 г. броят на безработните младежи (15 - 24 навършени години) е 60.0 хиляди (при 58.0 хил. за същия период на 2010 г.). Коефициентът на младежка безработица е 25.3% - съответно 26.1% при мъжете и 24.3% при жените.

Между второто тримесечие на 2010 г. и второто тримесечие на 2011 г. нараства броят на продължително безработните лица с 41.4%, като достига 209.7 хил., докато броят на лицата с продължителност на безработицата, по-малка от една година, намалява. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 2.0 пункта (с 2.4 пункта при мъжете и с 1.5 пункта при жените) и достига 6.3% през второто тримесечие на 2011 година (съответно 7.0% за мъжете и 5.6% за жените). През второто тримесечие на 2011 г. 306.6 хил., или 82.9% от общия брой на безработните лица са имали предишна работа, а 63.2 хил., или 17.1% търсят първа работа.

Още новини