Начало Новини Актуално Новите технологии и енергийната ефективност са във фокуса на енергийната стртегия на България до 2020 година

Новите технологии и енергийната ефективност са във фокуса на енергийната стртегия на България до 2020 година

Актуално

Новите технологии и енергийната ефективност са във фокуса на проекта за енергийна стратегия на България до 2020 г. Документът, който бе представен официално в Министерския съвет, поставя акцент за развитието на отрасъла върху разумния баланс между наличния енергиен ресурс в страната и изискванията на ЕС за чиста енергия.

Като една от мерките за въвеждането на нови технологии в енергетиката се предвижда навлизането на електрическите автомобили в страната, за които до средата на следващата година в ЕС ще има стандартизирана зареждаща инфраструктура, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
В България има огромен потенциал за подобряване на енергийната ефективност, отчита още документът. Като конкретна цел е посочено, че страната трябва да достигне 50% намаляване на енергийната интензивност през периода на действие на стратегията. Изпълнението на тази цел може да компенсира излизането от експлоатация на всички въглищни централи в страната.
Понижаването на емисиите вредни парникови газове от топлофикационните дружества по пазарен начин чрез участието им в европейската схема за търговия с емисии е една от националните цели, заложении в стратегията, които трябва да осигурят устойчиво развитие на отрасъла в контекста на европейските енергийни цели.
Независимо регулираният и конкурентен енергиен пазар е най-ефективният и ефикасен път за постигане както на дългосрочна конкурентоспособност на икономиката, така и на приоритетите за енергийна сигурност и устойчиво развитие.
Стратегията разглежда енергийните проекти като проекти за устойчиво развитие и предвижда институционална подкрепа както за ядрената енергетика, така и за изграждането на нови газови мощности. Ядрената енергетика разполага с беземисионен ресурс за електропроизводство, а газовите мощности трябва да балансират развитието на вятърните централи, отчита проектът.
Подобряването на енергийната сигурност е водещ приоритет на националната енергийна политика, е записано още в стратегията. Важен елемент за реализацията на този приоритет е диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Затова България залага на изграждането на реверсивни връзки със съседните й държави Гърция, Турция, Сърбия и Румъния.
Енергетиката остава приоритетен отрасъл за страната, който ще се управлява прозрачно, ефективно и високо професионално. Това е записано сред основните акценти от визията на правителството за развитието на отрасъла през следващите десет години. Това развитие трябва да осигури баланс на количеството, качеството и цените на електроенергията, произведена от ВЕИ, ядрената енергия, въглищата и природния газ.

Проектът на Енергийна стратегия на Република  България до 2020 година и придружаващите го доклади по екологична оценка и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (Натура 2000) са публикувани за обществен достъп и дискусия на интернет страницата на Министeрството на икономиката, енергетиката и туризма – www.mee.government.bg, в секцията Актуални теми. Допълнително материалите са на разположение на всички заинтересовани страни на хартиен носител в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - гр.София, ул.”Триадица” No8, Информационен център.

Още новини