Начало Новини Актуално Нови възможности за финансиране на туризма по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 г.

Нови възможности за финансиране на туризма по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 г.

Актуално

Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. по програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 е съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027.

В рамките на ИГРП е предвидено обявяване на следните процедури, в които предприятия могат да кандидатстват с проекти, включително за дейности в сферата на туризма:

1. Разработване на иновации в предприятията

Основната цел на процедурата ще бъде предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027.

Допустими кандидати са микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейското икономическо пространство - самостоятелно или в партньорство.

Общият размер на БФП по процедурата е 127 млн. лева.

Индикативна дата за обявяване на процедурата - март 2023 г.

2. Внедряване на иновации в предприятията

Основната цел на процедурата ще бъде предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027.

Допустими кандидати са съществуващи МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейското икономическо пространство.

Общият размер на БФП по процедурата е 293.37 млн. лева.

Индикативна дата за обявяване на процедурата - април 2023 г.

Допустими по съответните процедури за иновации по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027г. ще са всички предприятия, които извършват дейност в петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027 г. Сектор Туризъм е застъпен като приоритет в следните тематични области на ИСИС 2021-2027 г.: Информатика и ИКТ, Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии, Нови технологии в креативните и рекреативни индустрии.

Индикативна годишна работна програма (ИГРП) по програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 г. - https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2023/02/final_igrp_pcie_2023.pdf

Още новини