Начало Новини Актуално Нова техника за поддържане на водоотливната система в мините

Нова техника за поддържане на водоотливната система в мините

Актуално
Мини Марица-изток

Нов руски еднокофов багер Э0-4112, тип Драглайн, ще почиства водосборни- ци, канали и водоотливни съоръжения в трите рудника на Мини Марица-изток от тази есен. С новозакупената техника се обезпечава предотвратяването на рискови ситуации от заливането на котловините на рудниците с вода.

Досега за тази дейност дружеството ползваше специализирана техника под наем от външни фирми. Направената инвестиция е от съществено значение за поддържане на водоотливната система на въгледобивното дружеството, тъй като, съгласно ПМС N 181/20.07.2009 г. трите рудника са в Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност, както и Системата за отвеждане водите на река Овчарица извън целика. Допускането на аварийни и бедствени ситуации на територията на рудниците е недопустимо, с оглед на тежките последици за работата на дружеството и застрашаването на доставките на въглища за топлоелектрическите централи в комплекса, пише вестник Национална бизнес поща.

Системата за отвеждане водите на река Овчарица извън целика е уникално решение, изградено и поддържано от поколения минни специалисти, проектанти и изпълнители, за да се осигурят максимално добри условия за работа по изземването на въглищата и създаването на безопасни условия натруд на работещите. Отклоняването на река от естественото й поречие и нарушаването на отока на нейните притоци е предизвикателство към природните дадености и е рядко срещана дейност в световната минна практика. Изпълнението на подобен тип рисково инженерно-техническо решение в условията на експлоатация на Източно-маришкото находище е обосновано от гледна точка на гарантиране на енергийната независимост на страната ни, позволявайки изземването на над 160 млн. тона лигнитни въглища с по-добри качествени показатели.

Съгласно Класификацията на хидротехническите съоръжения и обекти, водоотливната система в комплекса е от I клас по степен на важност. За експлоатацията й отговарят специалисти от Мини Марица-из- ток ЕАД, ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД и предприятие Язовири и каскади, като за поддържането й се изискват значителни финансови средства. Поддържането на язовирните стени, чистотата на праговете и проводимостта на каналите е основен елемент от изискванията за техническата пригодност на хидротехническите елементи по водоотливната система.
За осигуряване на безпрепятствено провеждане на водите и недопускане на покачването им до критични нива, през тази година Мини Марица-изток ЕАД сключи 5-годишно споразумение за ползване на язовир Кайлъка - Пет могили Голям. През 2012 г. предстои да се осъществи подобно споразумение и за язовир Пет могили Малък. Това ще позволи да бъде подобрен контролът и да не се допускат критични ситуации.

Още новини