Начало Новини Актуално Нова стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата

Нова стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата

Актуално

Днес Европейската комисия прие нова стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата, очертаваща начините, по които да бъдат посрещнати неизбежните последствия от изменението на климата. Макар ЕС да полага всички усилия в рамките на своите правомощия за ограничаване на последствията от изменението на климата както на национално, така и на международно равнище, всички трябва да се подготвим за неизбежните последици от това явление. Изменението на климата предизвиква смъртоносни горещини и опустошителни суши, обезлесяване и ерозия на бреговите ивици вследствие на покачването на морското равнище. Всичко това вече оказва сериозно влияние в Европа и по света. Днешните предложения стъпват на стратегията от 2013 г. за адаптация към изменението на климата като при тях ударението вече не е върху разбирането на проблема, а върху разработването на решения и преминаването от планиране към изпълнение.

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви: Пандемията от COVID-19 показа недвусмислено как недостатъчната подготовка може да има фатални последствия. Срещу климатичната криза няма ваксина, но можем да се борим с нея и да се подготвим за неизбежните последствия. Те са вече налице както в ЕС, така и по света. Новата стратегия за адаптация към изменението на климата ни осигурява необходимото, за да ускорим и засилим подготовката си. Днешните ни действия ще осигурят повече устойчивост на климатичните изменения за бъдещите поколения.

Зачестилите екстремни климатични явления водят до нарастване на икономическите загуби. Само в ЕС те възлизат вече средно на над 12 милиарда евро годишно. Според консервативни оценки при глобално затопляне с 3°C спрямо равнищата от прединдустриалния период икономиката на ЕС към днешна дата би претърпяла загуби от най-малко 170 милиарда евро годишно. Изменението на климата засяга не само икономиката, но и здравето и условията на живот на европейците, които страдат все повече от периоди на небивали горещини. Най-смъртоносното природно бедствие в света през 2019 г. бяха горещините в Европа, които отнеха живота на 2500 души.

Нашите действия за адаптация към изменението на климата предполагат участието на всички слоеве на обществото и всички равнища на управление в ЕС и извън него. Ще работим за изграждането на устойчиво на климатичните изменения общество чрез повече и по-добри познания за последствията от тях и необходимата адаптация, по-бързо разработване на планове за адаптация и оценка на климатичните рискове, ускоряване на действията по адаптиране и подпомагане на укрепването на устойчивостта спрямо изменението на климата в световен мащаб.

По-интелигентна, по-бърза и по-системна адаптация

Действията по адаптиране трябва да се основават на надеждни данни и инструменти за оценка на риска, които да са общодостъпни - както за семействата, които купуват, строят или ремонтират домове, така и за предприятията в крайбрежните райони или земеделските стопани, които планират какви култури да отглеждат. За да се постигне това, в стратегията се предлагат действия, които да разширят границите на познанието ни в областта на адаптацията и да ни осигурят повече и по-добри данни относно рисковете и загубите, свързани с изменението на климата, които да са на разположение на всички. Climate-ADAPT - европейската платформа за познания в областта на адаптацията - ще бъде подобрена и разширена. Ще бъде прибавена и здравна обсерватория за по-добро проследяване, анализ и защита на общественото здраве срещу последствията от изменението на климата.

Изменението на климата оказва въздействие на всички равнища в обществото и върху всички стопански отрасли, затова действията по адаптиране трябва да бъдат системни. Комисията ще продължи да интегрира устойчивостта на изменението на климата във всички области на политическо действие, за които това е от значение. Тя ще подкрепя по-нататъшното разработване и прилагане на стратегии и планове за адаптация с три хоризонтални приоритета: интегриране на адаптацията в макрофискалната политика, природосъобразни решения при адаптацията и действия по адаптиране на местно равнище.

По-интензивни действия на международно равнище

Нашите политики за адаптация към изменението на климата трябва да съответстват на водещата ни роля в ограничаването на последствията от него. Парижкото споразумение установи глобална цел за адаптацията и подчерта, че тя е ключов фактор за поддържане на устойчиво развитие. ЕС ще насърчава местните, националните и регионалните подходи към адаптацията, със специално ударение върху адаптацията в Африка и малките островни развиващи се държави. Ще засилим подкрепата си за постигане на устойчивост и готовност по отношение на изменението на климата в глобален мащаб чрез предоставяне на ресурси, приоритизиране на действията и повишаване на ефективността, чрез повече международно финансиране и по-изразен глобален ангажимент и обмен по въпросите на адаптацията. Ще работим също така с международните си партньори за преодоляване на изоставането в международното финансиране на борбата с изменението на климата.

Контекст

Изменението на климата вече е факт и ние трябва да изградим едно по-устойчиво бъдеще. Светът току-що изпрати най-горещото в историята десетилетие, през което рекордът за най-гореща година бе подобряван осем пъти. Екстремните климатични и метеорологични явления зачестяват и стават все по-неблагоприятни. Те варират от безпрецедентни горски пожари и горещини отвъд полярния кръг до опустошителни суши в Средиземноморския регион, от разрушителни урагани в най-отдалечените региони на ЕС до обезлесяване вследствие небивали нашествия на корояди в Централна и Източна Европа. Бавните процеси, като загубата на обработваеми площи или на биологично разнообразие, влошаването на качеството на земите и екосистемите, повишаването на киселинността на океаните или покачването на морското равнище, биват еднакво разрушителни в дългосрочен план.

Европейската комисия обяви настоящата нова, по-амбициозна стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата в съобщението си относно Европейския зелен пакт след извършената през 2018 г. оценка на стратегията от 2013 г. и откритата обществена консултация, проведена в периода май-август 2020 г. Предложението за европейски законодателен акт в областта на климата осигурява основа за поставяне на по-амбициозни цели и за постигане на по-голяма съгласуваност на политиките за адаптация. То интегрира в правото на ЕС глобалната цел за адаптацията от член 7 на Парижкото споразумение и действията по цел 13 от целите за устойчиво развитие. Предложението задължава ЕС и държавите членки да полагат трайни усилия за повишаване на своя капацитет за адаптация, укрепване на устойчивостта си и намаляване на уязвимостта си спрямо изменението на климата. Новата стратегия за адаптацията ще спомогне поставените цели да се превърнат в действителност.

За повече информация

Стратегия на ЕС от 2021 г. за адаптация към изменението на климата

Уебсайт за адаптацията към изменението на климата

Европейски зелен пакт

Видеокадри по темата

Още новини