Начало Новини Актуално Николай Младенов: Ако полигонът замърсява въздуха на Стара Загора, ще се търси форма на мораториум върху дейността му

Николай Младенов: Ако полигонът замърсява въздуха на Стара Загора, ще се търси форма на мораториум върху дейността му

Актуално

Министърът на екологията Нова Караджова и министърът на отбраната Николай Младенов посетиха Стара Загора, където участваха в дискусия за залповите обгазявания с азотен диоксид. Нона Караджова за пореден път подчерта, че причина за това е било неблагоприятното съчетание между температурната инверсия, автомобилния трафик, отоплението на домакинства на твърдо гориво и горивни камери на производствени предприятия.

Сред тях министър Караджова посочи фирма Стройпроект, която се намира в района на Баритна мина. Военният министър уточни, че през 2008 г. фирмата е извършвала утилизация на стари боеприпаси и има пълен лиценз на търговия с оръжия и боеприпаси.
Министрите заявиха, че не искат градът да се превърне във второ Русе и за целта са предприели необходимите действия. До края на следващата седмица ще приключи проверката на всички възможни източници на обгазяванията на Стара Загора. На база на тази информация ще се разработи Оперативен план за действие в случаи на възникване на наднормено замърсяване. Тогава ще се изключват поетапно всички причинители.

Председателят на Съюза на химиците в Стара Загора Марина Бояджиева изнесе факти, според които от взети проби от почви, вода, плодове и зеленчуци, е установено наличие на тежки метали.
По време на форума около 200 старозагорци с маски на устата и плюшени мечета, затворени в буркани, протестираха пред сградата на Областна администрация с искания за чист въздух и неутрализиране на замърсяванията. Участник в протеста, който остана неизвестен, хвърли неуспешно две яйца към Нона Караджова. Министрите, представители на различни институции и организации и журналисти, посетиха военния полигон край Змейово, срещу, който от години има нагласи, че е причина за обгазяванията.

За целия декември информацията показва категорично, че няма никакъв начин замърсяването да идва от полигона Змейово. Това показват данните и аз заставам зад това, каза Нона Караджова..
Тече цялостна проверка и ако източник се окаже полигон Змейово, ще се приложи някаква форма на мораториум върху дейността му, но на този етап данните показват, че военният обект не е причина на обгазяванията, коментира Николай Младенов
На полигона не се извършва утилизация или унищожаване на боеприпаси, които са излишни за Българската армия и мога да уверя старозагорци, че полигонът не е причина за обгазяванията на града, заяви и началникът на военния обект полк. Сергей Марков.
Състоянието на атмосферата е такова, че специално на 22 и 23 декември, няма пренос от северозапад към югоизток, а е точно обратния. Така че в този случай, поне според атмосферата, полигонът Змейово би трябвало да е невинен, коментира ст.н.с. д-р Христомир Брънзов от националния институт по хидрология и метеорология.
Генерал Бойко Арабаджийски от Генералния щаб на Българската армия заяви, че полигонът край Змейово е в процедура по сертифициране по ISO 14001:2004, който  гарантиране опазване на околната среда.

 

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

 

Декларация на инициативна група За чист въздух над Стара Загора от 18 януари 2010 г.

 

До
Министъра на околната среда и водите
Министъра на отбраната
Министъра на здравеопазването
Областния управител на Стара Загора
Кмета на община Стара Загора
Председателя но Oбщински съвет - Стара Загора
Директора на РИОСВ - Стара Загора
Директора на РИОКОЗ - Стара Загора
Копие: медии


Уважаеми дами и господа,

Вече седем години, всички ние над 300 000 души, граждани област Стара Загора сме подложени на ужасяващи обгазявания с неизяснен причинител. Това е нечовешко и сериозно уврежда нашето и на децата ни здраве. На 23 декември и на 30 срещу 31 декември 2009 г. нивата на азотен диоксид бяха толкова високи, че трябваше да започне евакуация на населението, а вместо това спряха децата от училище и ни излъгаха, че причината е „автомобилният трафик".
Приемаме това, като заплаха и се обединяваме против замърсяванията с искане да ни се осигурят човешките ни и конституционно гарантирани права на чиста среда, чист въздух, чиста вода, чиста храна. Припомняме също екологичните ни права на достъп до информация, касаеща околната среда, както и до участие в процеса на вземане на решения по екологични въпроси и до достъп до правосъдие. Настояваме за прозрачност и широк обществен достъп до данните за замърсяването, за реален граждански и институционален контрол върху замърсителите.
Настояваме, вие, уважаеми дами и господа, да вземете спешно необходимите мерки и да ни осигурите основните човешки права и спазването на закона.

Като организатори на протеста „ За чист въздух над Стара Загора“ на 18 януари 2010 г. отправяме към Вас следните искания :
1.    Публично признаване на проблема с обгазяването на Стара Загора, обявяването му за значим обществен проблем и обявяване на  кризисна ситуация.

2.    Разследване за причинителя на обгазяването и публичното му обявяване. Нека истинската причина стане ясна на гражданите.

3.    Вземане на необходимите мерки за прекратяването на дейността или дейностите причиняващи обгазяванията.
Призоваваме за незабавни действия от Ваша страна и отговор. Знаем , че законоустановения срок за отговор в АПК е до един месец, но предвид голямата обществена значимост на проблема Ви молим за незабавни действия!

Адрес за обратна кореспонденция:
Инициативна група „За чист въздух над Стара Загора“

Приложение: Списък на подкрепилите декларацията граждани

19 януари 2010 г.
Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

* * *

Прессъобщение на РИОСВ - Стара Загора

Информация във връзка с откриването на Регионален център за контрол на качеството на атмосферния въздух в РИОСВ - Стара Загора

18 януари 2010 г. от 12:30 часа

 

Към настоящия момент системата за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на област Стара Загора се състои от три компонента, работещи в синхрон помежду си за постигане на по-добро качество на измерване на различните замърсители във въздуха. Тези компоненти са:   ръчни пунктове за измерване, автоматични станции за измерване в реално време и системата за ранно предупреждение (СРП).

Ръчните пунктове за измерване са два на брой - един в гр. Гълъбово и един в РИОСВ - Стара Загора. Ръчният пункт в Гълъбово измерва само прах във въздуха, а този в Стара Загора освен прах измерва серни и азотни диоксиди. Измерванията от ръчните пунктове не са в реално време, получават се с известно закъснение и служат предимно като референтни стойности за сравнения с измерванията от автоматичните станции в реално време.

Вторият основен компонент от системата са автоматичните станции за измерване чистота на въздуха. Към настоящия момент те са общо 6 на брой като са разположени в следните населени места -- Стара Загора, с. Могила, общ. Стара Загора, с. Остра могила, общ. Ст. Загора, с. Ръжена, общ. Казанлък, гр. Гълъбово и гр. Сливен.

Създаването на мрежата от автоматични станции започва в началото на 2000 г. с откриването на  първата  автоматична станция,  разположена  в  гр.  Стара Загора до Операта. С нейното откриване в РИОСВ се доставят компютрите и софтуерът, необходим за обработка на данните в реално време, което поставя и началото на изграждането на центъра за контрол на качеството на въздуха в РИОСВ.

Втората автоматична станция е доставена в средата на 2004 г. и е разположена в с. Могила, общ. Стара Загора. Целта й е да улавя замърсявания, идващи от комплекса „Марица-Изток" към Стара Загора.

През юни 2006 г. в ръчния дотогава пункт в Гълъбово е доставен автоматичен апарат за измерване на серен диоксид. Малко по-късно към него се добавя и апарат за измерване на азотен диоксид. Така в РИОСВ в реално време  започват да постъпват данни за замърсяванията на въздуха над гр. Гълъбово.

През април 2007 г. във връзка с обгазяванията на Ст. Загора и настояванията на обществеността за контрол на военния полигон в с. Змейово, се доставят и монтират автоматични станции от двете страни на полигона - съответно в с. Остра могила от юг и в с. Ръжена от север. Целта на станциите е денонощно да измерват чистотата на въздуха, като данните постъпват в реално време в центъра в РИОСВ.

Последната автоматична станция, присъединена към системата за реално време, е тази в гр. Сливен. Основанията за нейното разполагане в Сливен е възможността за пренос на замърсявания от „Марица-Изток" в тази посока. Станцията е включена в системата през ноември 2008 г.

Автоматичните  станции   измерват  показателите  на  въздуха   в  реално  време.  Те работят в напълно автоматичен режим и измерванията им са с много висока точност.

Това позволява на операторите в центъра в РИОСВ да реагират незабавно при установено   наднормено   замърсяване   в   областта   на   Ст.   Загора и Сливен. В различните станции се измерват различни показатели на въздуха и метеорологични данни   в  зависимост от  спецификата   на   местоположението  им.   Например  в  гр.

Гълъбово се измерва само серен диоксид и азотен диоксид, докато в Ст. Загора се измерват серни и азотни оксиди, сероводород, прах, озон, метанови и неметанови въглеводороди и метеопоказатели.

Третият компонент е Системата за ранно предупреждение (СРП). С нейна помощ е възможно да се предвиди с относително добра точност възможността за обгазявания за няколко дни напред във времето. Тази   система е уникална и единствена в Европа.

СРП е изградена от трите топлоелектрически централи в енергиен комплекс Марица изток в изпълнение на условия в издадените от министъра на околната среда и водите комплексни разрешителни.

СРП отчита нивата на три атмосферни замърсителя - серен диоксид, азотен диоксид и прах.

Апаратурата   е   разположена   в   РИОСВ   -   Стара   Загора,   а   основната част от изчислителната  техника   в   «ЕНЕЛ   Марица   изток  3».   Информацията постъпва в Регионалния център за контрол качеството на атмосферния въздух в РИОСВ - Стара Загора, както и в операторския център в Областна администрация Стара Загора.

СРП работи на базата на 3 числови модула:

Първият модул е на метеорологичната система «АЛАДИН», която задава прогнозата за времето на континента Европа. Това е регионален числен модел на Френската национална метеорологична служба. По данни от измерванията в метеорологичните станции в Европа се пресмятат метеорологичните параметри в слоя във височина до 20 км.

Вторият модул ползва данни от Американския институт за атмосферно влияние.

Третият модул наслагва данните от автоматичните измервателни   станции и метеорологичните пунктове в региона на комплекс „Марица-Изток". Пресмята тримерните полета на замърсяване по данните за локалните текущи и прогностични метеорологични условия и данните за емисиите на замърсителите. Пресмятането е за всеки един от замърсителите. Всички модели са адаптирани и оптимизирани за получаване на резултати за района на област Стара Загора.

Така, в синхронна работа, трита модела дават около и над 80 % точност и отчитат вероятността от замърсявания на приземния въздушен слой с 48-часова преднина.

Върху проекта работят учени от БАН и Консорциума за метеорологични системи и екипировка.

През последните 2 години започна поетапното изпълнение на проекта,   като първоначално беше изграден диагностичен модул, а от началото на 2007 г. стартира работата и на втория - прогностичен модул. Той дава 48-часова   прогноза за приземните концентрации на посочените атмосферни   замърсители и тяхното разпространение.

СРП е сложен комплекс от средства за измерване, комуникации,   изчислителни техники, които работят синхронно и автоматично. В реално време резултатите от прогностичния модул се изпращат до потребителите (РИОСВ, ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД, с.  Ковачево общ. Раднево, ТЕЦ "Марица Изток З" АД, с.Медникарово, общ. Гълъбово и "Брикел"ЕАД, гр. Гълъбово) два пъти в денонощието. СРП непрекъснато се доработва и усъвършенства поради сложността на научната разработка.

При отчитане от СРП на тенденции на наднормено замърсяване през следващите 48 часа, се предприемат превантивни мерки за намаляване  на  натоварването на работещите мощности в енергиен комплекс «Марица изток» с оглед предотвратяване замърсяването на приземния атмосферен слой.

Още новини