Начало Новини Актуално Незаконният добив на подземни богатства да се криминализира

Незаконният добив на подземни богатства да се криминализира

Актуално
БМГК

В подготвяния проект на нов Закон за подземните богатства трябва да има механизъм за криминализиране на незаконния добив на полезни изкопаеми. За посегателство към личната собственост се носи отговорност, а подземните богатства – изключителна държавна собственост, не са защитени. Затова се предвижда отделна глава Контрол в Закона, казаха експерти от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по време на днешната дискусия за противодействие на незаконния добив, провела се по инициатива на Българската минно-геоложка камара с представители на отговорните институции.

Да се въведе задължение на входа на всеки обект за добив на подземни богатства да се поставя информационно табло с името на оператора, номера на концесията и други необходими данни е едно от предложенията на минно-добивния бизнес в страната, дадено по време на срещата. По този начин ще се улеснят проверките на обектите и бързо ще се установява дали добивът е законен, съобщиха от камарата.

От страна на присъствалите на срещата институции, отговорни за минно-добивната индустрия, се коментира, че е необходимо създаване на отделен орган за извършване на проверки за незаконен добив, тъй като административният капацитет на отговорните ведомства е твърде малък дори за мониторинг на сключените концесионни договори за добив на подземни богатства. С последните промени в ЗПБ реалният контрол по опазване на земните недра се прехвърли от РИОСВ структурите към МИЕТ и общинските кметове. В тази връзка, участниците в дискусията решиха да се направят срещи с Националното сдружение на общините в Република България, където да се разясни ролята на кметовете и местните структури по борба с незаконния добив.

По изчисления на Българската асоциация на производителите на инертни материали за последните три години страната ни е загубила над 110 млн. лева само от незаконен добив на инертни материали от невнесени концесионни възнаграждения, данъци и осигуровки.

Инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на БМГК посочи, че се наблюдават три разновидности на незаконен добив:

  • Лица, които съзнателно не спазват закона и добиват подземни богатства;
  • Лица, които са подали документи за концесия, съгласно Закона за подземните богатства, но заради многогодишно забавяне на преписките във ведомствата, някои предприятия започват да работят без концесия.

От Министерство на икономиката, енергетиката и туризма отговориха, че в институцията има такива непридвижени преписки от 2001 г. Съществуват и фирми, които формално подават завления за концесия, но всъщност не желаят такава. На практика всички те добиват незаконно подземни богатства, добавиха още от Министерството;
- Фирми, които получават договори за почистване на речните корита в определен обем от общините, сключени съгласно Закона за водите, които добиват многократно повече от обема инертни материали, определен с договора, което води до компроментиране на речните корита, мостове, пътища покрай реките, местообитания и др.

През 2010 г. БМГК изнесе данни за достигащ до 70-90% незаконен добив за някои от суровините в подотрасъл Добив на скалнооблицовъчни материали. Незаконно добитите полезни изкопаеми се продават на цени по-ниски от цената на концесионното възнаграждение за 1 кв. м., което поставя законно действащите фирми пред сериозни проблеми. Заради нелоялната конкуренция големите международни фирми в подотрасъла са принудени да намалят цените на продуктите си наполовина. За българските компании, добиващи скалнооблицовъчни материали, това обаче е невъзможно, тъй като няма да покрият разходите си, съобщи експерт на БМГК. Според Камарата секторът е в трагично състояние и заради спада в строителството, но и като следствие от не справянето с незаконния добив в продължение на години.

В заключение участниците се съгласиха да се даде 2-месечен срок за подаване на предложения за противодействие на незаконния добив, които да бъдат включени в подготвяния нов ЗПБ.

На днешната среща присъстваха представители на Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция Национална сигурност, Главна инспекция по труда, минно-добивния бизнес.

Още новини