Начало Новини Актуално Нетните приходи от продажби в област Стара Загора през 2019 г. достигат 10 827 млн. лв.

Нетните приходи от продажби в област Стара Загора през 2019 г. достигат 10 827 млн. лв.

Актуално

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Стара Загора, са 15 371, или с 2.4% повече в сравнение с 2018 година.

Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Стара Загора (9 240) и Казанлък (3 339), или съответно 60.1% или 21.7% от общия брой за областта, а най - малък - в община Опан, където развиват дейност 93 предприятия.

Микропредприятията (до 9 заети) са най-много - 14 185. Броят на малките предприятия (10 - 49 заети) е 984, на средните (50 - 249 заети) - 167, а на големите предприятия (над 250 заети) - 35.

Заетите лица в нефинансовите предприятия от област Стара Загора са 97 902, произведената продукция по текущи цени е на стойност 8 412 млн. лв. и е реализиран положителен финансов резултат от 601 млн. лева.

През 2019 година 73.7% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 15.9% със загуба, а 10.4% с нулев финансов резултат.

Нетните приходи от продажби в област Стара Загора достигат 10 827 млн. лв., като е отчетено увеличение от 5.1% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи - 53.7%.

 

Методологични бележки

Обхват - всички сектори по КИД - 2008 с изключение на Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Дейности на организации с нестопанска цел и Дейности на домакинствата.

Брой предприятия - всички нефинансови предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ и/или НАП.

Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.

Произведена продукция - стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

Финансов резултат - разликата между печалбата и загубата за дадено ниво на агрегация.

Заети лица - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател, и неплатените семейни работници.

Източник на информацията: Териториално статистическо бюро - Югоизток, www.nsi.bg/tsb/

Документи за сваляне

Още новини