Начало Новини Актуално Нелсен чистота ще почиства Стара Загора още 4 години, но срещу допълнителни инвестиции

Нелсен чистота ще почиства Стара Загора още 4 години, но срещу допълнителни инвестиции

Актуално
Нелсен чистота Стара Загора 4 години

Общинските съветници на Стара Загора дадоха съгласието си за продължаване на срока на договора за предоставяне на концесия за дейност Поддържане на чистотата на територията на общината с Нелсен чистота ООД за 4 години, считано от 26.06.2012 г. Вносител на предложението е общинският съветник Илия Златев.

Преди това старейшините отмениха свое решение от 28.06.2012 г., за провеждане на процедура по ЗОП за нов концесионер, съобщиха от пресцентъра на Общината.

По време на дебатите преди гласуването бяха направени няколко предложения за подобряване на качеството на работа на концесионера и поемане на допълнителни ангажименти. Тези предложения бяха гласувани допълнително и залегнаха в текста на приетото решение. Те въвеждат конкретни ангажименти, които трябва да бъдат поети от концесионера в рамките на същия предмет на договора.

Съветниците в залата подкрепиха всички разумни предложения за подобряване на дейността на концесионера по чистата. Първото предвижда в срок от 3 месеца, считано от сключване на допълнителното споразумение,той да осигури седем броя специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване с различна кубатура, притежаващи сертификат за екологичност ЕВРО 4/ЕВРО 5 и отговарящи на европейските норми и изисквания в областта на екологията. Според второто в срок от 2 месеца от сключването на допълнителното споразумение, концесионерът трябва да осигури четири специализирани автомобили за зимно поддържане притежаващи сертификат за екологичност ЕВРО 4/ЕВРО 5, отговарящи на европейските норми и изисквания в областта на екологията.

Третото предложение, което подкрепиха съветниците, изисква от Нелсен чистота в срок до 31 май 2013г. да осигури 4 водоноски, притежаващи сертификат за екологичност ЕВРО 4 и отговарящи на европейските норми и изисквания областта на екологията.

Друго предложение, което получи подкрепа в залата, задължава концесионера да осигури допълнително 400 нови съда за смет, тип бобър, както и кофи и кошчета за подмяна, като те ще бъдат разпределени в срока на допълнителното споразумение от 4 години.

В решението за удължаване на концесията залегна и изискването в срок до 6 месеца, считано от осигуряването на така договорената техника, концесионерът да монтира GPS блокове на всички превозни средства, ангажирани с предмета на поръчката,което ще позволи проследяване на техниката в реално време. В посочения срок GPS блоковете на всички превозни средства, ангажирани с предмета на договора, трябва да бъдат свързани към компютърно базирана онлайн информационна система за проследяване и контрол на община Стара Загора. Там ще бъде съхранявана и обработвана цялата оперативна информация.

Наред с осигуряването на модерна техника и машини, концесионерът трябва да приложи инвестиционен план за срока на договора, като неизпълнението да бъде основание за прекратяването му, решиха още старейшините.

Още новини