Начало Новини Актуално Неформалното образование ще се признава от 2014 г.

Неформалното образование ще се признава от 2014 г.

Актуално

неформално образование признава 2014В края на 2014 г. в България ще заработи Система за признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности, разработена и тествана в рамките на проект Нова възможност за моето бъдеще, изпълняван от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Това съобщи заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова при даването на официалния старт на проекта, съобщиха от пресцентъра.

Целта е да увеличи възможностите за придобиване на професионална квалификация на работната сила, което ще повиши нейната пригодност за пазара на труда и ще улесни трудовата мобилност както в рамките на държавата, така и извън нея.

Предвижда се системата за валидиране на компетентности да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование професионални знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н. По този начин ще се повиши мотивацията в работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам – повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на труда.

Други предимства на системата ще бъдат: подобряване на процеса по подбор на персонала, постигане на по-висока степен на обективност при оценяването на персонала и кариерното израстване, по-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда, намаляване на времето и разходите при организиране на надграждащи обучения. Не на последно място, чрез възможността да валидират своите знания, умения и компетентности, заетите в икономиката ще могат да отговорят на редица нормативни изисквания, например, при участие в обществени поръчки или за изпълнение на специализирани дейности, за които се изисква документи.

Предвижда се в рамките на проекта да бъде проучен чуждестранният опит по отношение възможностите за валидиране на знания и умения, придобити по неформален път. Освен това, ще бъде изготвен анализ на необходимостта от въвеждане на системата за валидиране у нас и ще бъдат разработени предложения за нормативното й регламентиране и въвеждане. В рамките на проекта ще бъдат обучени 1 000 консултанти и оценители на професионални компетентности. Ще бъдат консултирани и тествани 10 000 лица, като на най-малко 1 200 от тях ще бъдат издадени сертификати за притежаваните знания и умения, след полагане на съответния изпит.

Анкетно проучване, проведено в периода 15 януари–15 февруари т.г. от МОМН, в партньорство с работодателските организации и синдикатите, показва, че само 35% от заетите упражняват професия, за която имат документ за квалификация. Квалификацията на 43% отговаря частично на изпълняваните трудови ангажименти, а в 22% от случаите заетостта изобщо не съответства на образованието.

В проучването са обхванати 568 лица от цялата страна, работещи в различни икономически сектори и сфери на реализация. 58% от тях декларират, че притежават документ, доказващ техните знания и умения, 29% имат документ само за част от компетенциите си, а 13% нямат документ.

На въпрос Как сте усвоили знанията и уменията, необходими за да изпълнявате настоящите си трудови задължения? 36% от анкетираните отговарят самостоятелно, с книга и/или компютър, 32% са получили съдействие от колеги на работното място, а 31% са се включвали в курсове за повишаване на квалификацията.

93% от запитаните декларират готовност да се явят на изпит за доказване и валидиране на техните знания, умения и компетентности, като за 78% е важно да притежават документ, доказващ професионалните им възможности. Най-често (34,6%) като причина да валидират знанията и уменията си анкетираните изтъкват кандидатстването за работа. На следващо място документът се оказва необходим при кандидатстване за кариерно израстване (23,9%), при атестиране в предприятието (20,8%) или с цел повишаване на трудовото възнаграждение (18,7%).

Системата за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности е насочена към валидиране на професионалните компетентности, но в анкетното проучване много хора са заявили потребност да валидират познанията си в сферата на науката и изкуството (11,4%), комуникационните умения и работата в екип (28,9%) и др.

Партньори на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) по проекта са редица организации, сред които Националната агенция за професионално образование и обучение, Министерството на труда и социалната политика, Българската стопанска камара, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Българската търговско-промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал в България.

Още новини