Начало Новини Актуално Население и демографски процеси в област Стара Загора за 2022 г.

Население и демографски процеси в област Стара Загора за 2022 г.

Актуално

Демографска ситуация в област Стара Загора през 2022 година:

·       Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;

·       Намалява броят на живородените деца;

·       Намалява броят на умрелите лица;

·       Намалява детската смъртност;

·       Намалява броят на сключените граждански бракове, докато броят на бракоразводите нараства

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2022 г. населението на област Стара Загора е 291 852 души, което представлява 4.5% от населението на страната и нарежда областта на 5-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна и Бургас. В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 2 617души, или с 0.9%[1].

Мъжете са 140 327 (48.1%), а жените - 151 525 (51.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 080 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областа.

 

Разпределението на населението между градовете и селата е резултат от неговото естествено и механично движение. В края на 2022 г. в градовете живеят 207 954 души, или 71.3% от населението на областта, а в селата - 83 898 души, или 28.7%. В градовете жените са 108 637, или с 9.4% повече от мъжете, a в селата жените са повече от мъжете - с 4.6%.

Към края на 2022 г. населените места в област Стара Загора са 206, от които 11 градове и 195 села, разпределени в 11 общини, съгласно административно-териториалното устройство на страната. Почти половината (48.9%) от населението на областта живее в най-голямата община Стара Загора, а в най-малката - община Опан, живеят само 0.8% от населението на областта. Към края на годината в област Стара Загора има 44 населени места с население под 100 души и 7 населени места без население (с. Брестова и с. Жерговец в община Гурково, с. Бънзарето и с. Държавен в община Мъглиж, с. Овчарци и с. Гледачево в община Раднево и с. Воловарово в община Чирпан).

Най-големият град в областта е областният център гр. Стара Загора, който е с население 121 582 души, а най-малък е гр. Шипка – 1 194 души. Най-голямото село в област Стара Загора е Копринка (община Казанлък) с население 2 406, а най-малко е с. Осларка (община Чирпан) - 2 души.

В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 71 104, или 24.4% от населението на областта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 28.7%, а на мъжете - 19.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2022 г. децата до 15 години в област Стара Загора са 43 053, или 14.8% от общия брой на населението.

Към 31.12.2022 г. общият коефициент на възрастова зависимост[1] е 64.2% при 60.4% за страната, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 58.7%, отколкото в селата - 79.7%.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст 45.4 години, която е около средната за страната (45.2 години) и нарежда областта на осмо място след областите София (столица), Сливен, Варна, Бургас, Благоевград, Пловдив и София. Средната възраст при мъжете в областта е 43.2 години, а при жените - 47.5 години. Средната възраст на населението в градовете е 44.7 години, а в селата - 47.2 години.

Променя се броя и относителния дял на населението в под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени[2] при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2022 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора към 31.12.2022 г. е 166 490 души, или 57.0% от населението в област Стара Загора, като мъжете са 87 807, а жените - 78 683.

Към края на 2022 г. над трудоспособна възраст са 79 239 души, или 27.2%, а под трудоспособна възраст - 46 123 души, или 15.8% от населението на областта.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция.

Раждаемост

През 2022 г. в областта са регистрирани 2 472 родени деца, като от тях 2 448 (99.0%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 278 деца, или с 10.2%.

Коефициентът на общата раждаемост за област Стара Загора през 2022 г. е 8.4‰.

Броят на живородените момчета в област Стара Загора е 1 240 и е с 32 повече от този на живородените момичета (1 208).

В градовете и селата на областта живородените през 2022 г. са съответно 1 687 и 761, а коефициентът на раждаемост е 8.1‰ в градовете и 9.0‰ в селата.

Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказват решаващо влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.

Към 31.12.2022 г. броят на жените във фертилна възраст в област Стара Загора е 55 301.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2022 г. средният брой живородени деца в областта от една жена е 1.84 при 1.78 за страната. В градовете средния брой живородени деца от една жена е 1.6 при 2.19 в селата.

През 2022 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете е 25.9 години. В сравнение с 2021 г. се e намалила с 0.1 години. Средната възраст на жените при раждане на дете остава непроменена спрямо 2021 г. - 27.9 години.

През 2022 г. броят на извънбрачните раждания е 1 710, или 69.2% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в градовете (65.4%) е по-нисък отколкото в селата (77.6%).

Смъртност

Броят на умрелите лица в област Стара Загора през 2022 г. е 5 716 души, а коефициентът на обща смъртност - 19.5‰ при 18.4‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 367, или с 19.3%.

Смъртността сред мъжете (20.6‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (18.5‰). Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (26.1‰) отколкото в градовете (16.8‰) на област Стара Загора.

Бракове и бракоразводи

През 2022 г. се наблюдава намаляване на броя на сключените бракове. Регистрираните юридически бракове в област Стара Загора са 1 064 и са с 50 по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 67.8% (721) са сред населението в градовете. В селата са сключени 343 брака. Най-много са сключените граждански бракове при жените и мъжете във възрастта от 25 до 29 години съответно 23.3% и 19.4%.

През 2022 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 33.6 и 30.2 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.5 години за мъжете, а при жените - с 0.3 години.

Коефициента на брачност[1], през 2022 г. е 3.6‰, като се запазва спрямо 2021 г.

За 83.5% от мъжете и 82.7% от жените, сключили граждански брак през 2022 г. той е бил първи.

По показателя „предишно семейно положение при сключване на брака“, най-голям е броят на неженените мъже - 888, следван от разведените - 151. При жените също най-голям е броят на неомъжените - 880, следван от броя на разведените - 172.

През 2022 г. разводите в областта са 436, като спрямо 2021 г. броят им нараства с 1.2%. От всички прекратени бракове 73.2% се отнасят за населението в градовете. Критичен момент в съвместния живот на брачните двойки е възрастта от 40 до 49 години. При мъжете относителният дял на разводите в този възрастов интервал е 37.6%, а при жените - 39.7%.

Вътрешна миграция

През 2022 г. жителите на област Стара Загора, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната са 5 425 души. От тях, 2 921 лица (53.8%) са се преселили в населено място от областта. Сред тях 1 255 (43.0%) са мъже и 1 666 (57.0%) са жени.

В границите на областта, най-голямо териториално движение има по направлението „село - град“ (36.2%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията „град - село“ (31.4%), „град - град“ (20.4%) и „село - село“ (12.0%)

Външна миграция

През 2022 г. 308 души са променили своя настоящ адрес от област Стара Загора в чужбина. Най-желани дестинации за емиграция от жителите на област Стара Загора са Германия - 71 (23.1%), Испания - 30 (9.7%) и Гърция - 29 (9.4%).

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2022 г. 40 619 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Сред дошлите да живеят в страната 1 086 лица са предпочели да се заселят в област Стара Загора. Най-висок е делът на имигрантите от Сирия (28.1%), Турция (11.3%), Германия (9.8%) и Гърция (8.1%).

Eстествен и механичен прираст на населението

Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст на населението. През 2022 г. абсолютният размер на естествения прираст в област Стара Загора е минус 3 268 души. В сравнение с предходната година отрицателният прираст е намалял с 1 089 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст[1], е минус 11.1‰ за областта, като в градовете е минус 8.7‰, а в селата - минус 17.1‰.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва механичният прираст (нетното салдо от вътрешната и външна миграция), който е положителен - 651 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се (6 384) и изселилите се (5 733) от областта.


 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Още новини