Начало Новини Актуално НАП съветва как да се спестят пари от ипотека на жилище

НАП съветва как да се спестят пари от ипотека на жилище

Актуално
НАП

Облекчен е режимът за ползване на данъчната преференция за млади семейства с ипотечни кредити. Намалението може да се ползва и ако договорът за кредита е сключен преди гражданския брак. Условие е бракът да бъде сключен преди 31 декември на календарната година, в която ще се ползва облекчението.

Например, ако банка е отпуснала ипотечен кредит на двойка през март 2011г. и същите млади хора са се оженили през септември 2011г., те могат да се възползват от данъчното облекчение.

Намалението може да се ползва и ако ипотекираното жилище няма влязло в сила разрешение за ползване, при условие, че то е единствено за семейството.

Ако сте семейни преди 2011г., имате жилищна ипотека, но не сте ползвали данъчното облекчение, можете да го направите с подаването на декларация за доходите за съответната година, съобщиха от пресцентъра на НАП.
За да могат младите семейства да се възползват от преференцията, към данъчната декларация за доходите на физическите лица трябва да приложат два документа, а именно: документ, издаден от банката кредитозаемател, с размера на направените лихвени плащания през годината и декларация от съпруга или съпругата, че няма да се възползва от намалението на данъка (съдържа се в основната част на декларацията).

Данъчното облекчение за млади семейства позволява приспадане от данъчната основа на лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Това означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит се намалява данъчната основа със сбора от всички доходи на физическото лице.

Облекчението може да се ползва ако едновременно са изпълнени следните условия:
1. Договорът за ипотечния кредит е сключен от лице, което има сключен граждански брак. Условието за наличие на сключен граждански брак следва да е изпълнено към 31 декември на данъчната година, за която се ползва данъчното облекчение. Гражданският брак може да е сключен преди или след сключването на договора за ипотечен кредит.

2. Поне единият от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит.

3. Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година. Данъчното облекчение за млади семейства не може да се ползва, ако за обезпечение служи друго жилище, а не закупеното с кредита. Важно условие е и съпрузите и техните деца, да не притежават идеални части от наследствени имоти.

4. Лицето представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2011 г.
Данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

За да се възползвате от данъчната преференция трябва да подадете данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица до 2 май 2012 г. в офиса на НАП по постоянен адрес. Към декларацията задължително се прилагат изброените по-горе два документа. След като декларацията за облагане на доходите на физическите лица е подадена в НАП, служителите ни ще проверят декларираните данни и приложените документи. Ако в резултат на това, че ползвате облекчението, се е получил надвнесен данък върху доходите, той ще ви бъде възстановен в 30-дневен срок от подаването на декларацията.

Важно условие е да сте вписали коректно номера на банковата си сметка (на стр. 3 от основната част от декларацията), по която да ви бъдат преведени парите. Когато сумата за възстановяване е над 500 лв., служителите на НАП ще изготвят официален писмен документ – акт за прихващане или възстановяване. В него ще опишат размера на данъка за възстановяване и, ако имате, неплатени данъчни задължения.

Сумата от облекчението се прихваща, ако имате дългове към бюджета или се възстановява по посочена банкова сметка  в случай, че нямате неплатени публични дългове. Актът за прихващане или възстановяване задължително се подписва от служителя на НАП и от лицето, ползващо облекчението. Когато документът е готов, ще бъдете потърсени по телефона, за да посетите офиса на приходната агенция и да подпишете акта.

Допълнителна информация за ползването на данъчното облекчение за млади семейства може да бъде получена на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Още новини