Начало Новини Актуално НАП предлага законодателни мерки за ограничаване на сивата икономика

НАП предлага законодателни мерки за ограничаване на сивата икономика

Актуално

От Националната агенция за приходите (НАП) предлагат законодателни мерки за ограничаване на сивата икономика, съобщиха от агенцията. Направените от МФ и НАП предложения за изменения на законодателството се основават на дългогодишния опит и наблюдения върху поведението на данъкоплатците и по-особено на недобросъвестната част от тях или с други думи върху лицата, които по един или друг начин участват в сивата или направо „черната” икономика, съобщиха от пресцентъра на НАП.


Най-общо предложенията могат да се разделят по следния начин спрямо използваните способи за избягване:
1. Препятстване на възможността на лица, които при доказано лошо управление на търговско имущество, т.е. обявени в несъстоятелност, да се възлага управлението на друго търговско предприятие;
2. Разширяване на кръга на лицата, които отговарят като трети задължени лица за задълженията на юридически лица, като се добавят прокуристи, други търговски представители и въобще всяко лице, на което е възложено най-общо да управлява предприятието;
3. Удължаване на седемдневният срок за информиране на НАП за предстоящо прехвърляне на предприятие или преобразуване по търговски закон на едномесечен и даване на възможност за налагане на предварителни обезпечителни мерки.
Ноторно известно е наличието на значителен търговски оборот, който не се отразява в отчетите и декларациите, а съществуването му позволява по-нататъшно скрито изплащане на възнаграждения, най-вече на заплати. Често срещане явление е укриване на облагаеми доходи, чрез заеми. В тази връзка от НАП предлагат: Въвеждане на ограничения за разплащането в брой; Изменение в ДОПК, което да допусне извършване на ревизии за задължения за осигурителни вноски при условията на чл. 122 от ДОПК, т.е определяне на размера на данъците и вноските чрез анализ на обичайната икономическа дейност; Изменение на ЗДДС, с което се въвежда като задължителна характеристика на фискалните устройства възможността за дистанционна връзка с НАП. Целта е да се подобри контрола върху отчитането на оборотите в брой, както и да се прецизират административните наказания в тази връзка.
От НАП предлагат и вътрешно организационни за агенцията мерки, създаване на ротация и осигуряване на повече ефективност чрез гаранции за безпристрастност и обективност при извършване на ревизии. В тази връзка се предлага изменение в ДОПК, в резултат на което при съответно оправомощаване от страна на изпълнителния директор на НАП ревизори от една териториална дирекция ще могат да извършват ревизии на задължени лица, регистрирани в друга такава. Подобна възможност е налице в областта на контрола, когато става въпрос за проверки за спазване на законодателството. Това е необходимо освен като антикорупционна мярка и мярка, осигуряваща обективност и избягване на възможни конфликти на интереси, и поради практическата необходимост в случаите, когато се извършват съвместни акции с други ведомства, да се създаде подходяща организация от формиране на съвместни екипи.
Да се актуализира прагът за задължителна регистрация по ДДС.

 

Още новини