Начало Новини Актуално Намаляват бюджета на община Стара Загора с над 5 млн. лв.

Намаляват бюджета на община Стара Загора с над 5 млн. лв.

Актуално

Стара ЗагораДнес в община Стара Загора се проведе обществено обсъждане на предложението за актуализация на Бюджета на Общината за 2010 г. Присъстваха представители на културни институти, граждани, общински съветници. Обсъждането бе водено от заместник-кметът Велизар Балабанов. В началото директорът на дирекция Финансово-стопански дейности и бюджет Цанка Ганева представи накратко основни цифри в предложението за актуализация.

Бюджетът на Община Стара Загора се намалява общо с 5 380 000 лв., в които влизат –  2 220 000 лв. по-малко от държавния бюджет, 1 500 000 лв. от приходи от местни данъци и такси и 1 660 000 лв. от извънбюджетни приходи от приватизация на общински обекти, съобщиха от пресцентъра на общината.
Общото намаление на средствата за фунция „Здравеопазване”  е 1 077 169 лева, от тях 950 440 лева субсидии за здравни дейности за диспансерите и 126 729 лева за заплати и осигурителни вноски на работещите в детските ясли, детска кухня и ученическото и детско здравеопазване.
Единните разходни стандарти за финансиране на общинските културни институти с регионален характер са намалени с 15 на сто на годишна база, а субсидиите за читалищата с 10 на сто.
Държавната субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в функция Почивно дело, култура, религиозни дейности е намалена с 163 248 лева или 14 на сто.
В проекта за актуализация на бюджета на общината за 2010 година е заложено намаление на предоставените от общината трансфери на държавните културни институти с 15 на сто на годишна база. В актуализирания план за приходите са отразени предоставените временни безлихвени заеми от бюджета по извънбюджетна сметка в размер на 3 691 300 лева за спечелени проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз и Кохезионния фонд. От тях 2 205 000 лева са изразходвани за проект За децата на Стара  Загора – с отговорност и любов по ОП Регионално развитие  и  1 486 300 лева за проект  Община Стара Загора – за по-добро административно обслужване чрез Електронното правителство по ОП Административен капацитет.
Планираните бюджетни кредити за финансиране на текущи разходи в местните дейности са намалени с 1 220 000 лева. Намалението е в следствие от намалената обща изравнителна субсидия, която се използва за финансиране на местни дейности и от необходимостта от осигуряване на свободни бюджетни средства за авансово финансиране на спечелени проекти по оперативните програми. Най-значимо е предлаганото намаление в дейностите по ремонт и поддръжка на улична мрежа и тротоарни настилки – 900 000 лева или 30 %,  в издръжката на общинска администрация – 150 000 лева или 7.33 %  и на общински съвет – 20 000 лева или 4.4 %.
Предложеното намаление на инвестиционните разходи е 2 963 312 лв. или 24 %, от които 151 600 лева от намалена целева субсидия за капиталови разходи, 1 301 038 лева собствени бюджетни средства и 1 510 674 лева разчетени за сметка на постъпления от приватизация. В предложения вариант за намаление на инвестиционната програма са предвидени всички поети към момента ангажименти по сключени договори с изпълнител, както и ремонтни дейности със спешен и неотложен характер. Намалението на предвидените средства за реконструкция на ЦДГ № 8 с 738 000 лева не е свързано с забавяне на реализацията на обекта. Договорът сключен с изпълнителя е с отложено плащане и  позволява  плащанията да се извършат през следващата бюджетна година.
Предложението за актуализация на Общинския бюджет ще бъде разгледано на извънредна сесия на Общински съвет на 19 август. Всички материали за сесията може да видите на сайта на ОбС - Стара Загора.

Още новини