Начало Новини Актуално Наказателни постановления за над 56 хиляди лева издаде РИОСВ - Стара Загора за два месеца

Наказателни постановления за над 56 хиляди лева издаде РИОСВ - Стара Загора за два месеца

Актуално

Имуществени санкции за 56 600 лева наложи директорът на РИОСВ - Стара Загора през август и септември 2009 г. Сумите са от петнадесет наказателни постановления. За същия период са осъществени144 контролни проверки на обекти от Старозагорска, Сливенска и Ямболска области. За установени административни нарушения са съставени девет акта.

Шест от тях са изготвени по Закона за управление на отпадъците, два по Закона за водите и един по Закона за опазване на околната среда, съобщават от Регионална инспекция на околната среда и водите.
При извършените проверки експертите са направили 67 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. Най-голям брой са издадените в направление „Опазване чистотата на въздуха” - 50, като 40 от тях са издадени на топлоелектрическите централи в енергиен комплекс „Марица изток”. Чрез тях се изисква дружествата да предприемат необходимите действия по намаляване на товара на работещите мощности без сероочистващи инсталации и предотвратяване замърсяването на атмосферния въздух в град Гълъбово.

През август и септември 2009 г. в РИОСВ - Стара Загора са постъпили 18 сигнала. Четири от тях са неоснователни, а два са препратени до съответните компетентни органи за предприемане на необходимите действия. Останалите 12 са обработени, а подателите на сигналите са информирани за взетите мерки.

Три нови санкции е наложил директорът на Регионалната инспекция в град Стара Загора. Две от тях са издадени, поради отчетени превишения на индивидуални емисионни ограничения за заустване на отпадъчни води при осъществен собствен мониторинг на „Панхим” ООД, Стара Загора и „Свиком” ЕООД, гр. Сливен. Третата е наложена на асфалтова база в град Сливен на фирма „Биндер” АД, за отчетени превишени концентрации по показател прах в изходящите димни газове над допустимите емисионни ограничения.

Още новини