Начало Новини Актуално Наетите работници в област Стара Загора се увеличават. Повишава се и заплащането

Наетите работници в област Стара Загора се увеличават. Повишава се и заплащането

Актуално

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора в края на март 2010 г. се увеличават с 1595 или с 1,5% спрямо края на декември 2009 г. като достигат до 106 891.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 30.7% и „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството” – 14.8%, в които през март 2010 г. броят на наетите спрямо декември  2009 г. се увеличава съответно с 0,63% и 0,57%. Но най-голям ръст на наетите се отчита в отрасъл „Строителство”, където наетите са се увеличили с 925 човека или с 0,9%.

статистика

В края на март 2010 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 4552 или 4.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо намаление в броя на наетите лица спрямо март 2009 г. се наблюдава в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – съответно с 29.9% и 25.2%.
Средната месечна работна заплата в номинално изражение за март 2010 г. в област Стара Загора е 686 лв, което е с 57 лева повече спрямо месец януари 2010 година.

През първото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата в областта намалява незначително(с 2 лв) спрямо четвъртото тримесечие на 2009 г. и пада до 648 лв., но се увеличава спрямо същия период (първо тримесечие) на 2009 година с 51 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2010 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
- „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 509 лева
-  „Добивна промишленост” - 1 399 лева

Най-ниско платени са били наетите лица в икономически дейности:
-  „Административни и спомагателни дейности” – 311 лева
-  „Хотелиерство и ресторантьорство” - 352 лева
-  „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети” - 395 лева.

Размерът на средната месечна работна заплата за област Стара Загора през първото тримесечие на 2010 година, държи областта твърдо на трето място в страната, след София(столица) и област Враца, както през IV-то тримесечие, така и през съответното първо тримесечие на 2009 г.

статистика
Методологични бележки
Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.
Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД- 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.
Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ – http://www.nsi.bg/otrasalmetodologia. php?otr=26.

Още новини