Начало Новини Актуално Наети лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора

Наети лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора

Актуално

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2022 г. намаляват с 0.2% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 95.8 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения и Административни и спомагателни дейности. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейностите Финансови и застрахователни дейности и Хотелиерство и ресторантьорство.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети- съответно 30.4 и 13.6%.

В края на март 2022 г. в сравнение с края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.5 хиляди, или с 1.6%. Най-голямо намаление на наетите в абсолютно изражение се наблюдава в икономическата дейност Преработваща промишленост - с 1.2 хил., а най-голямо увеличение - в Хотелиерство и ресторантьорство - с 0.4 хиляди. В процентно изражение най-значително е намалението в икономическата дейност Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения, а увеличението е най-голямо в Хотелиерство и ресторантьорство и Други дейности.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2022 г. е 1 352 лв., за февруари - 1 329 лв. и за март - 1 473 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 385 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 4.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са Образование - с 21.3% и Държавно управление - с 15.2%. Най-голямо увеличение на средната работна заплата е регистрирано в дейностите Финансови и застрахователни дейности с 15.3% и Административни и спомагателни дейности - с 14.1%.

Спрямо същия период на предходната година през първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.0%, като в обществения сектор нарастването е с 4.5%, а в частния - с 6.9%.

Средна брутна месечна работна заплата в област Стара Загора по форми на собственост

В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2022 г., област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (2 218 лв.), София (1 470 лв) , Варна (1 428 лв.) и Враца (1 402 лева).

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни

Още новини