Начало Новини Актуално Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през третото тримесечие на 2022 година

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през третото тримесечие на 2022 година

Актуално

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2022 г. намаляват незначително спрямо края на юни 2022 г., като достигат 96.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности Професионални дейности и научни изследвания и Строителство. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейностите Образование и Транспорт, складиране и пощи.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети- съответно 30.2 и 13.6%.

В края на септември 2022 г. в сравнение с края на септември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.8 хиляди, или с 0.8%. Най-голямо намаление на наетите в абсолютно изражение се наблюдава в икономическата дейност Преработваща промишленост - с 1.1 хил., а най-голямо увеличение - в Хотелиерство и ресторантьорство - с 0.2 хиляди. В процентно изражение най-значително е намалението в икономическата дейност Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения, а увеличението е най-голямо в Други дейности и Операции с недвижими имоти.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2022 г. е 1 548 лв.,
за август - 1 535 лв. и за септември - 1 655 лева.

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 580 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2022 г. с 2.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са Държавно управление - с 13.1% и Строителство - със 7.1%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейностите Операции с недвижими имоти с 4.5%, и Хотелиерство и ресторантьорство - с 4.3%.

Спрямо същия период на предходната година през третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 15.7%, като в обществения сектор нарастването е с 16.3%, а в частния - с 14.9%.

 В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие на 2022 г.,

област Стара Загора е на четвърто място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (2 390 лв.), София (1 618 лв) и Враца (1 614 лева).

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни

 

Още новини