Начало Новини Актуално Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през третото тримесечие на 2021 г.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през третото тримесечие на 2021 г.

Актуално

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2021 г. намаляват с 0.3% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 96.8 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на
2021 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности Транспорт, складиране и пощи и Създаване и разпространение на информация и творчески продукти. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност Професионални дейности и научни изследвания.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети- съответно 31.1 и 13.4%.

В края на септември 2021 г. в сравнение с края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.9 хиляди, или с 0.9%. Най-голямо намаление на наетите в абсолютно изражение се наблюдава в икономическата дейност Строителство - с 0.7 хил., а най-голямо увеличение - в Административни и спомагателни дейности - с 0.5 хиляди. В процентно изражение най-значително е намалението в икономическите дейности Операции с недвижими имоти и Строителство, а увеличението е най-голямо в Административни и спомагателни дейности.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2021 г. е 1 356 лв.,
за август - 1 329 лв. и за септември - 1 414 лева.

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 366 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2021 г. с 0.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са Строителство - със 17.5% и Създаване и разпространение на информация и творчески продукти - с 12.6%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност Финансови и застрахователни дейности със 7.7%.

Спрямо същия период на предходната година през третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 11.4%, като в обществения сектор нарастването е с 11.4%, а в частния - с 11.5%.

 

В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие на 2021 г.,
област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (2 068 лв.), Варна (1 387 лв.), София (1 382 лв.) и Враца (1 372 лева).

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни

 

 

Документи за сваляне

Още новини