Начало Новини Актуално Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през третото тримесечие на 2020 г.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през третото тримесечие на 2020 г.

Актуално

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2020 г. нарастват с 0.2% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 97.7 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на
2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности Култура, спорт и развлечения и Хотелиерство и ресторантьорство. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в дейност Селско, горско и рибно стопанство.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети- съответно 30.9 и 12.9%.

В края на септември 2020 г. в сравнение с края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.6 хиляди, или с 2.5%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическата дейност Преработваща промишленост - с 2.1 хил., а най-голямо увеличение - в Селско, горско и рибно стопанство - с 0.4 хиляди. В процентно изражение
най-значително е намалението в икономическите дейности Хотелиерство и ресторантьорство и Транспорт, складиране и пощи, а увеличението е най-голямо - в Професионални дейности и научни изследвания и Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2020 г. е 1 207 лв.,
за август - 1 181 лв. и за септември - 1 292 лева.

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 226 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2020 г. с 1.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са Хотелиерство и ресторантьорство - с 39.2% и Държавно управление - с 9.8%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност Строителство с 8.6%.

 

Спрямо същия период на предходната година през третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 5.2%, като в обществения сектор нарастването е с 8.8%, а в частния - с 2.3%.

 

В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие на 2020 г., област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 855 лв.), София (1 297 лв.), Враца (1 262 лв.) и Варна (1 259 лева).

 

 

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни

 

 

Документи за сваляне

Още новини