Начало Новини Актуално Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през първото тримесечие на 2021 г.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през първото тримесечие на 2021 г.

Актуално

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2021 г. нарастват с 0.8% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 97.3 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения и Административни и спомагателни дейности. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в дейност Операции с недвижими имоти.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети- съответно 31.1 и 13.5%.

В края на март 2021 г. в сравнение с края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.7 хиляди, или с 1.7%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическата дейност Преработваща промишленост - с 1.1 хил., а най-голямо увеличение - в Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - с 0.5 хиляди. В процентно изражение най-значително е намалението в икономическите дейности Операции с недвижими имоти и Строителство, а увеличението е най-голямо - във Финансови и застрахователни дейности и Административни и спомагателни дейности.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2021 г. е 1 282 лв., за февруари - 1 298 лв. и за март - 1 343 лева.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 307 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 4.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са Финансови и застрахователни дейности - с 28.8% и Административни и спомагателни дейности - с 13.2%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност Операции с недвижими имоти с 10.6%.

Спрямо същия период на предходната година през първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 10.5%, като в обществения сектор нарастването е с 13.2%, а в частния - с 8.0%.

В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2021 г., област Стара Загора е на четвърто място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 989 лв.), София (1 410 лв.) и Варна (1 313 лева).

 

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни

 

 

Документи за сваляне

Още новини