Начало Новини Актуално Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г.

Актуално

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2021 г. нарастват с 34.4 хил., или с 1.5%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 2.26 милиона. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 6.0%, Селско, горско и рибно стопанство - с 5.2%, и Хотелиерство и ресторантьорство - с 4.4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите Добивна промишленост - с 6.0%, и Административни и спомагателни дейности - с 2.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - съответно 21.2 и 17.0%.

В края на март 2021 г. в сравнение с края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.8 хиляди. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности Преработваща промишленост - със 7.5 хил., Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - с 5.6 хил., и Административни и спомагателни дейности - с 5.2 хил., а най-голямо увеличение - в Хуманно здравеопазване и социална работа - с 8.4 хил., и Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - със 7.1 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности Добивна промишленост - с 8.3%, Операции с недвижими имоти - със 7.6%, и в Административни и спомагателни дейности - с 4.4%, а най-голямо увеличение е регистрирано в Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - със 7.0%, и в Хуманно здравеопазване и социална работа - с 5.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2021 г. е 1 454 лв., за февруари -
1 431 лв., и за март - 1 500 лева.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 462 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 1.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са Добивна промишленост - с 10.2%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 8.0%, и Административни и спомагателни дейности - със 7.7%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности Хотелиерство и ресторантьорство - с 8.9%, Операции с недвижими имоти - с 8.4%, и в Култура, спорт и развлечения - с 8.0%.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.0% спрямо първото тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности Хуманно здравеопазване и социална работа - с 27.1%, Държавно управление - с 18.5%, и Добивна промишленост - със 17.1%. Намаление на заплатите е регистрирано в две икономически дейности: Култура, спорт и развлечения - с 6.8%, и в Хотелиерство и ресторантьорство - с 2.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2021 г. са:

  • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения - 3 613 лева;
  • Финансови и застрахователни дейности - 2 188 лева;
  • Добивна промишленост - 2 108 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • Хотелиерство и ресторантьорство - 717 лева;
  • Други дейности - 961 лева;
  • Селско, горско и рибно стопанство - 984 лева. 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства със 17.2%, а в частния - с 8.8%.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да се намерят на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни.

Документи за сваляне

Още новини