Начало Новини Актуално Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2020 г.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2020 г.

Актуално

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2020 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 98 735 души, което представлява 4.5% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 4.2% по-малко. По-значително е намалението на наетия персонал в сектор Хотелиерство и ресторантьорство- със 17.4%. Най-голямо увеличение на наетия персонал е регистрирано в сектор Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - с 19.1%.

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: Преработваща промишленост - 31.1%, Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - 12.3%, Добивна промишленост - 7.4%, Образование - 7.2%, Хуманно здравеопазване и социална работа - 6.3%, Строителство - 5.5%, Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 5.1% и други.

Средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2020 година е 15 010 лева (16 687 лева - за страната). Тя е нараснала със 7.9% в сравнение с предходната 2019 година. С най-високи заплати за 2020 година са наетите в сектори: Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, Добивна промишленост и Финансови и застрахователни дейности, а с най-ниски - в Хотелиерство и ресторантьорство, Административни и спомагателни дейности и Други дейности.

В обществения сектор средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2020 година е 18 963 лева, а в частния сектор - 13 230 лева, като е регистрирано увеличение както в обществения, така и в частния сектор съответно със 7.3 и 7.1%.

В сравнение с останалите области на страната, през 2020 г. област Стара Загора е на пето място по показателя средна годишна работна заплата, след областите София (столица), София, Враца и Варна (фиг.1).

 

Методологични бележки

Данните се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е счетоводната документация на предприятието (ведомости за заплати, трудови договори, таблици за явяванията и неявяванията на работа и други).

Наблюдават се предприятия от всички икономически дейности, независимо от формата на собственост и източника на финансиране.

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време.

Средният списъчен брой се определя по метода на средната аритметична величина чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).Средния списъчен брой на наетите за един месец е сумата от списъчния брой на наетите за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни) разделена на броя на календарните дни през отчетния месец. Списъчният брой на наетите за почивните и празничните дни се приема за равен на списъчния брой от последния работен ден (преди съответния почивен или празничен ден). Средният списъчен брой на лицата наети на непълно работно време се преизчислява към пълна заетост въз основа на установената в трудовия договор на лицето продължителност на работното време.

Средната годишна брутна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетната година се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.

Методологията на годишното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ http://www.nsi.bg/bg/методология ; http://www.nsi.bg/bg/данни

Още новини