Начало Новини Актуално Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2021 година

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2021 година

Актуално

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2021 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 98 270 души, което представлява 4.4% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 0.5%
по-малко. По-значително е намалението на наетия персонал в сектор Строителство- с 11.1%. Най-голямо увеличение на наетия персонал е регистрирано в сектор Финансови и застрахователни дейности - с 15.3%.

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: Преработваща промишленост - 31.0%, Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - 12.6%, Образование - 7.4%, Добивна промишленост - 7.1%, Хуманно здравеопазване и социална работа - 6.4%, Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 5.1%, Строителство - 4.9% и други.

Средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2021 г. е 16 673 лева (18 733 лева - за страната). Тя е нараснала с 11.1% в сравнение с предходната 2020 година. С най-високи заплати за 2021 г. са наетите в сектори: Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, Добивна промишленост и Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения, а с най-ниски - в Хотелиерство и ресторантьорство, Транспорт, складиране и пощи и Други дейности.

В обществения сектор средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2021 г. е 21 292 лева, а в частния сектор - 14 584 лева, като е регистрирано увеличение както в обществения, така и в частния сектор съответно с 12.3 и 10.2%.

В сравнение с останалите области на страната, през 2021 г. област Стара Загора е на пето място по показателя средна годишна работна заплата, след областите София (столица), София, Враца и Варна.

 

Методологични бележки

Данните се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е счетоводната документация на предприятието (ведомости за заплати, трудови договори, таблици за явяванията и неявяванията на работа и други).

Наблюдават се предприятия от всички икономически дейности, независимо от формата на собственост и източника на финансиране.

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време.

Средният списъчен брой се определя по метода на средната аритметична величина чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).Средния списъчен брой на наетите за един месец е сумата от списъчния брой на наетите за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни) разделена на броя на календарните дни през отчетния месец. Списъчният брой на наетите за почивните и празничните дни се приема за равен на списъчния брой от последния работен ден (преди съответния почивен или празничен ден). Средният списъчен брой на лицата наети на непълно работно време се преизчислява към пълна заетост въз основа на установената в трудовия договор на лицето продължителност на работното време.

Средната годишна брутна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетната година се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.

Методологията на годишното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ https://www.nsi.bg/bg/content/пазар на труда ; http://www.nsi.bg/bg/данни

Още новини