Начало Новини Актуално Над 70 решения взеха старозагорските общински съветници през март

Над 70 решения взеха старозагорските общински съветници през март

Актуално

ОбСНа днешното редовно заседание на Общинския съвет в Стара Загора бяха разгледани над 70 предложения. Съветниците гласуваха промени в инвестиционната програма на Общината за тази година. С 41 гласа „за“ те дадоха съгласие да бъдат пренасочени финанси от  планираните средства за обект „Изграждане на кръгово кръстовище на пътя за град Раднево“ и  планирания резерв за непредвидени и неотложни разходи към обезпечаване на изграждането на фитнес зона в парк „Артилерийски“, добавяне на нови животински обитатели за местния Зоопарк, закупуване на софтуерен продукт за нуждите на музей „Литературна Стара Загора“, както и за подобряване на осветлението и видеообмена в парк „Митрополит Методий Кусев“. Общинският съвет даде съгласие на Община Стара Загора да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към МТСП с проект „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж – Стара Загора“. С реализиране на дейностите по проекта ще се подмени амортизирано оборудване и ще се подобри материално-техническата база на Домашен социален патронаж. По този начин услугата ще обхване както по-голям брой потребители, така и ще се намалят разходите за електроенергия при приготвянето на храната.  

Приета бе, с 47 гласа „за“, на второ четене, Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност във връзка с чл. 103, ал.2, т.2 и чл. 133, ал.4. от Закона за физическото възпитание и спорта.

По време на редовното заседание на общинските съветници за месец март бяха разгледани и още Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2018 година, както и Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2019 г. и Отчет за изпълнението на програмата за миналата година. 

Съветниците подкрепиха поемането на задължение в размер до близо 1 млн. 113 хил. лева, което да бъде използвано за оборотни средства, по проекта, който изпълнява администрацията за изграждане на социални жилища в сградата на бившата Метрология.

Приет бе и доклад за фактите и обстоятелствата от извършената проверка на документите на настанените наематели в общински жилища. 

Още новини