Начало Новини Актуално Над 180 млн. лева е проектът за Бюджет 2021 на Община Стара Загора

Над 180 млн. лева е проектът за Бюджет 2021 на Община Стара Загора

Актуално

Макрорамката на проекта на бюджета на Община Стара Загора за 2021 година е 180 628 775 лева. В тези средства са включени субсидията за делегирани от държавата дейности и собствени приходи, дейности, финансирани с общински приходи, както и преходният остатък.

Близо 217 млн. лева (216 771 876 лева) е общо индикативният годишен разчет за сметките за средства от Европейски проекти и програми и сумата от бюджета на Общината. Това стана ясно снощи по време на общественото обсъждане на проекта за бюджета на общината. В сравнение, през изминалата година средствата, с които е разполагала администрацията общо, са били малко над 177 млн. лева.

Основен приоритет пред местното ръководство остава запазването на фискалната устойчивост, провеждането на последователна и предвидима политика и запазване на балансиран стабилен общински бюджет. От думите на директора на Дирекция Финанси, бюджет и счетоводни дейности Цанка Ганева стана ясно, че в проектобюджета за 2021 година са заложени редица мерки, акценти и параметри, които са насочени към подкрепа на широк кръг от гражданите на общината с различни потребности в настоящата кризисна ситуация, пенсионери, социално слаби граждани, учители, деца, ученици, младежи, спортни и културни деятели, както и към бизнеса, което характеризира бюджета като антикризисен. Същевременно проектобюджетът е насочен към развитието на града, естетична градска среда и подобряване качеството на живот, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите, определени от Общинския съвет, с изменените и допълнени наредби за определянето и администрирането на местните данъци и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Главният финансист подчерта, че се запазват размерите на данъчните ставки, общински такси и цени на услуги и продължават действия за подобряване на събираемостта на общинските данъчни и неданъчни приходи.

Най-голям относителен дял в общия бюджет на община Стара Загора за 2021 г. - 38,74% има функция Образование. Проектобюджетът на функцията възлиза на 69 979 414 лева, което показва значително увеличение, с близо 9 млн. лева, спрямо първоначалния бюджет на 2020г. Заложено е увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия персонал с над 15%. Във функция Здравеопазване за 2021 г. също се наблюдава увеличение с над 1,6 млн. лева като достига 9 636 977 лева. С над 3,3 млн. лева се увеличава проектобюджетът на разходите на функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи възлиза на 12 680 310 лева.

Проектобюджетът на функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда е в размер на 19 358 405 лева. По-важните разходи са за улично осветление - 2 450 0000 лева; рехабилитация на уличната мрежа - 3 500 000 лева; дейности по чистота - 10 798 000 лева; дейности по озеленяване - 1 756 359 лева; капиталовите разходи за 2021 г. на функцията са в размер на 6 228 721 лева.

С 8 271 744 лева, в т.ч. държавно финансиране 3 390 678 лева и общинско финансиране 4 881 066 лева ще разполага Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело.

За Функция Икономически дейности и услуги в проекта за бюджет за 2021 година са предвидени 9 417 220 лева.

През 2021 година ще се работи по преходните обекти - като подобряване и благоустрояване на Пазара за индустриални стоки, Зоопарка и Станционната градина, реконструкция на ВиК мрежа в кв. Самара 1 и 2, скейт парк в парк Артилерийски и други. В проектът за инвестиционна програма на Община Стара Загора през 2021 година са включени основните ремонти и изграждане на пътна инфраструктура, обновяване на сградите на учебните заведения и театри, реконструкция на канализационната мрежа в града, обновяване на уличното осветление, доизграждане на гробищен парк в землището на село Ракитница.

През тази година ще стартират множество проекти сред които: благоустрояване на Драматичния театър Гео Милев и детска градина № 1 Звънче, както и мерки по енергийна ефективност на сградите на Средно училище Христо Ботев и Средно училище Васил Левски, обновяване и реконструкция на летен театър в парк Митрополит Методий Кусев и изграждане на павилион-столова за ученици в двора на Второ основно училище Петко Славейков. В заложените дейности е и започване на изграждане на спортна зала в парк Артилерийски. По проект Красива България към Министерство на труда и социалната политика ще бъде извършено благоустрояване на дворното пространство на Детска ясла № 12 Боровец, както и ремонт на Къща-музей Градски бит XIX век и реставрация, реконструкция и възвръщане на естетическата стойност на стенописите в музея.

По време на общественото обсъждане кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров обясни, че местната администрация има готовност през тази година да включи в инвестиционната програма още обекти. Подхождаме предпазливо към бюджета на Община Стара Загора за 2021 година, ако през тази година всичко е наред на шестмесечието, при добра събираемост, се предвижда да бъдат включени още обекти, обобщи кметът.

При дискусията бяха дадени и няколко предложения за включване в Бюджет 2021 на различни по тип услуги, ремонти и кампании. За разглеждане и гласуване бюджетът ще влезе в залата на Общинския съвет на 25 февруари, тогава местният парламент ще разгледа в детайли и финализира неговата рамка.

Участие в публичното обсъждане тази вечер още взеха зам.-кметовете на Община Стара Загора Йордан Николов, Иванка Сотирова, Милена Желева и Красимира Чахова, председателят на Общинския съвет Мария Динева, общински съветници, секретарят на администрацията Делян Иванов, главният архитект Виктория Грозева, началници на различни отдели на общината, граждани и медии.

Още новини