Начало Новини Актуално Националният статистически институт отчита понижение на стопанската конюнктура през юли 2019 г. в промишлеността и строи

Националният статистически институт отчита понижение на стопанската конюнктура през юли 2019 г. в промишлеността и строителството

Актуално

НСИПрез юли 2019 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Понижение на стопанската конюнктура се наблюдава в промишлеността и строителството, докато в търговията на дребно нивото от юни се запазва. Единствено в сектора на услугите показателят се повишава.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ спада с 1.7 пункта (фиг. 2 от приложението) в резултат на леко влошените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита и по-неблагоприятни прогнози за износа и производствената активност (фиг. 3 от приложението) през следващите три месеца.

Средното натоварване на мощностите от април до юли нараства с 1.2 пункта и достига 76.9%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

Недостигът на работна сила и несигурната икономическа среда продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса в сектора (фиг. 4 от приложението).

Относно продажните цени в промишлеността са регистрирани известни очаквания за увеличение, макар по-голяма част от мениджърите да не предвиждат промяна през следващите три месеца (фиг. 5 от приложението).

Строителство. През юли съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 0.8 пункта (фиг. 6 от приложението), което се дължи на изместване на оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията от „добро“ към „задоволително“ (фиг. 7 от приложението). По отношение на строителната активност през последните три месеца анкетата регистрира известно намаление в сравнение с юни, като прогнозите за следващите три месеца остават резервирани.

Недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша са факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността (фиг. 8 от приложението).

По отношение на продажните цени в строителството мениджърите предвиждат известно увеличение през следващите три месеца (фиг. 9 от приложението).

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва нивото си от предходния месец (фиг. 10 от приложението). Очакванията на търговците на дребно за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са положителни (фиг. 11 от приложението). Същевременно прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани в сравнение с юни.

Конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда продължават да са най-сериозните пречки за бизнеса. През последния месец се наблюдава и засилване на негативното влияние на фактора „недостиг на работна сила“ (фиг. 12 от приложението).

Относно продажните цени очакванията на търговците са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца (фиг. 13 от приложението).

Услуги. През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 1.7 пункта (фиг. 14 от приложението) главно поради оптимистичните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена (фиг. 15 от приложението), но очакванията им за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Основните затруднения за развитието на дейността остават свързани с конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостига на работна сила (фиг. 16 от приложението).

Мениджърите предвиждат известно увеличение на продажните цени в сектора на услугите, макар по-голяма част от тях да не очакват промяна през следващите три месеца (фиг. 17 от приложението).

Бележки: 

  1. [1] От юли 2010 г. НСИ публикува данните от бизнес анкетите съобразно новата Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) (NACE Rev. 2). Всички динамични редове са преизчислени съобразно Класификацията и са съпоставими във времето.
  2. От май 2002 г. всички бизнес наблюдения се финансират съвместно от НСИ и Европейската комисия съгласно подписани споразумения между двете институции. НСИ се ангажира да провежда наблюденията съгласно хармонизираната програма на Европейския съюз. Всяко съобщение или публикация на НСИ е с автор НСИ и Комисията не носи отговорност за ползата, която може да бъде извлечена от информацията, съдържаща се в тях.
  3. Отговорите на въпросите от анкетите са представени в тристепенна категорийна скала от типа: „увеличение“, „без промяна“, „намаление“ или „над нормално“, „нормално“, „под нормално“. Балансите на оценките се изчисляват като разлика на относителните дялове по екстремните варианти на отговор. Показателят „бизнес климат“ е средна геометрична на балансите на оценките за настоящата и за очакваната бизнес ситуация в предприятията през следващите шест месеца.
  4. Общият показател на бизнес климата е средна претеглена на четири отраслови показателя на бизнес климата - в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, като последният показател е включен в общия динамичен ред от май 2002 година.  

 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Още новини