Начало Новини Актуално Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012 - 2022 г.)

Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012 - 2022 г.)

Актуално
национална стратегия регионално развитие

Министерски съвет прие с решение Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) на Република България за периода 2012 - 2022 г. Тя е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

НСРР отчита териториалните аспекти- специфични особености и потенциали за развитие на регионите на страната, като дава териториална насоченост на секторните стратегии и политики. Националните цели за развитие, дефинирани в Националната програма България 2020, ще се реализират чрез секторните стратегии и Националната стратегия за регионално развитие, която дава стратегическа платформа за реализация на приоритет 3 Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал“

Във визията за развитието на българските региони се акцентира върху подобряването на условията за живот, бизнес и туризъм, като се залага на ефективното използване на техния потенциал и се съхранява и популяризира регионалната им идентичност: Българските райони – привлекателни за живеене, ефективно използващи своя потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природно и културно наследство.

Главната цел на НСРР за периода до 2022 г. е постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален аспект. Тя ще се постигне чрез реализирането на 4 стратегически цели:

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда – тя е фокусирана върху развитието на регионите чрез активизиране на собствените ресурси и съхраняване на собствената регионална специфика. Сред недостатъчно добре оползотворените ресурси, които са и носители на местна и регионална специфика и потенциали за развитие, са природните ресурси и културното наследство, както и традиционните икономически дейности. Необходимо е да се приложат мерки за ефективното използване и валоризиране на тези специфични потенциали както в централните урбанизирани, така и в периферните селски райони. Паралелно с това се предлага подкрепа за малки и средни предприятия, които дават основен принос за развитието на регионалните икономики, подобряване на достъпа до производствените зони и инфраструктурата им, развитие на нови бизнес - модели и иновации в малки и средни предприятия.

Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал – целта е ориентирана към развитието и реализацията на човешките ресурси в районите, с оглед намаляване на негативните демографски процеси и подобряване на качеството на живота. Приоритетните дейности са насочени към подобряване на качеството и средата на живот в регионите чрез осигуряване на достъп до образователни, здравни, социални и културни услуги, модернизиране и изграждане на образователна, културна и спортна инфраструктура, създаване на условия за насърчаване на трудовата мобилност на хората, като се запазва тяхното местоживеене. Акцентира се и върху развитието на капацитета на националните, регионалните и местни власти за стратегическо планиране и подобряване на управлението на регионалното развитие.

Стратегическа цел 3: Териториално сближаване и развитие на трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество- целта е насочена към териториалното сътрудничество, като ключов инструмент на политиката за сближаване в ЕС. Този инструмент ще продължи да се използва за изграждане на съвременни модели на интегрирано териториално сближаване и развитие на всички райони в България, както по линия на трансгранично сътрудничество, така и в обхвата на програмите, подкрепящи междурегионалното и транснационалното сътрудничество.

Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места. Стратегическа цел 4 е свързана с концентриране на усилия и ресурси за устойчиво интегрирано градско развитие, за полицентрично развитие на йерархизирана система от градове центрове, простиращи влиянието си върху изостаналите и периферни селски райони, и за осигуряване на транспортната и комуникационна свързаност на районите и градовете в национален и международен план. Тази стратегическа цел изразява стремежа към по-широко териториално покритие на районите  с подобрен жизнен стандарт и по-висока конкурентоспособност.       

На основа на предвижданията на НСРР за периода до 2022 г. в съдържанието й са включени стратегически насоки за разработване на регионалните планове за развитие за периода 2014 - 2020 г. Те имат за цел да подпомогнат идентифицирането на ключовите насоки на политиката за сближаване в ЕС и по-успешно да впишат развитието на българските райони в рамките на стратегическите цели на ЕС за периода 2014 – 2020 г.

Общата оценка на необходимите ресурси за изпълнение на НСРР е свързана с финансирането на Приоритет 3 на Националната програма за развитие: България 2020 - Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал.

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г. е публикувана на интернет страницата на МРРБ.

Още новини