Начало Новини Актуално Национална агенция за професионално образование и обучение ще представи новите си електронни услуги в Стара Загора

Национална агенция за професионално образование и обучение ще представи новите си електронни услуги в Стара Загора

Актуално

Стара ЗагораВодещи професионалисти в областта на професионалното образование и обучение ще запознаят гражданите и бизнеса с новите електронни административни услуги, предлагани от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Срещите ще се проведат в рамките на информационни дни, организирани от агенцията в София (28 септември), Стара Загора (11 октомври) и Плевен (18 октомври).

През последната година агенцията е надградила информационната си система с модули, които позволяват по-голямата част от процесите и услугите да се извършват по електронен път, съобщиха от Агенцията. Новите услуги, облекчените административни процедури, повишаване прозрачността в процеса на административното обслужване и осигуряване на по-добра обратна връзка с потребителите ще бъдат на фокус по време на информационните дни.
Едно от предимствата на надградената система е възможността да се подават заявки и документи за лицензиране на Центровете за професионално обучение (ЦПО) и Центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) изцяло по Интернет. От есента експертите от НАПОО ще обработват документацията и обявяват решенията по електронен път, а потребителите могат да следят статуса на подадените документи он-лайн. По този начин се съкращава значително времето за обработка на документите и за получаване на лицензия.
Облекчени ще бъдат и процедурите за подаване на информация за годишната дейност на ЦПО и ЦИПО. Центровете ще могат да въвеждат изискваната информация он-лайн. Те ще бъдат известявани автоматично за сроковете за подаване на информацията и ще бъдат напомняни за неподадена информация.
Други електронни услуги, които потребителите могат да ползват от есента, са получаване на информация и справки от регистъра на лицензираните ЦПО и ЦИПО, изменение и издаване на дубликат на лицензия, издаване на служебни бележки и заверяване на документи. За да отговорят на изискванията на новата система, служителите на НАПОО са преминали през специални семинари и обучения така че да обслужват потребителите безпроблемно. Агенцията е разработила и он-лайн анкета, с която ще събира мненията и впечатленията на клиентите от новите услуги.
 „За нас е важно гражданите и бизнеса да получават по-качествено и ефективно обслужване, каза г-н Деян Пушкаров, Председател на НАПОО. Освен че съкращава времето за обслужване на потребителите, новата система повишава качеството и контрола върху предоставяните услуги.”
Модернизацията на Информационната система на НАПОО се извършва по проект „Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение”. Проектът, който стартира през м. юни 2009 г., се изпълнява по приоритетна ос III на ОПАК “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, т. 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02 и е съ-финансиран от Европейския социален фонд. Агенцията ще представи резултатите от проекта по време на пресконференция на 11 ноември 2010 г. в София.

За проекта
Проектът „Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение” е насочен към гражданите и бизнеса, които ползват административните услуги на НАПОО, представители на бизнеса, които са обект на регулаторните режими за лицензиране на доставчици на професионално обучение и предоставяне на годишна информация за дейността си, други структури на централната и общинските администрации, които ползват услугите на НАПОО.
Проектът има за цел да повиши квалификацията на служителите и подобри обслужването на гражданите и бизнеса при предоставяне на информация чрез електронните административни услуги, предоставяни от НАПОО. Дейностите са насочени и към облекчаване на административните процедури, свързани с регулаторните режими за лицензиране на доставчици на професионално обучение и подаване на информация за годишната дейност на лицензираните центрове, както и оптимизиране на механизмите за обратна връзка с потребителите на услуги, предоставяни от НАПОО.

За НАПОО
Националната агенция за професионално образование и обучение е създадена през 2000г. като структура към Министерски съвет, чиято основна цел е да организира, подпомага и контролира процесите по предоставяне на професионални обучителни услуги, разработването на държавни образователни изисквания и Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Освен издаването и изменението на лицензии на Центрове за професионално обучение и Центрове за информация и професионално ориентиране, Агенцията осигурява консултации, издава справки, води Регистър на лицензираните центрове и контролира тяхната дейност. Дейността на Агенцията се управлява от Управителен съвет, в който участват, на трипартитен принцип, представители на Министерство на образованието, младежта и науката; Министерство на труда и социалната политика; Министерство на здравеопазването; Министерство на земеделието и храните; Министерство на икономика, енергетика и туризъм; Министерство на регионалното развитие и благоустройство, на националнопредставителните организации на работодателите и на работниците и служителите.

Още новини