Начало Новини Актуално Набиране на външни оценители за изпитни комисии по професионално обучение

Набиране на външни оценители за изпитни комисии по професионално обучение

Актуално

Във връзка с отворените схеми за кандидатстване по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 за професионална квалификация и обучения по ключови компетенции Аз мога (Заявление), Адаптивност (Заявление), Развитие

Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора отправя покана към работодателите от различни сфери на дейност от региона да номинират до трима техни представители за външни оценители, които да участват в състава на комисии при провеждане на изпити на лица, включени в обучения срещу ваучери за придобиване на професионална квалификация, като за целта ще се състави национален Списък на външните оценители.

Необходимо е номинираните кандидати за външни оценители да имат минимален (5-годишен) професионален опит в упражняваната от тях дейност и към настоящия момент да продължават да я упражняват, както и да притежават необходимите компетентности.

Обученията за придобиване на професионална квалификация се извършват по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката. Списъкът на одобрените Доставчици на услуги за обучения по професионална квалификация е публикуван на страницата на Агенцията по заетостта.

Работодателите следва да номинират с официално писмо до ДБТ - Стара Загора предложените кандидати, като за всеки кандидат приложат:
Автобиография по образец;
- Декларация за съгласие за включване в списъка на външните оценители по образец.


Заплащането на външен оценител за участие в една изпитна комисия е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева).
Срокът за представяне на документите е 09.02.2010 г. в ДБТ- Стара Загора, на адрес: Стара Загора 6000, ул. Стефан Караджа № 8.

За допълнителна информация:
Кера Христакиева, началник отдел „Активна политика на пазара на труда”
Тел. 042/ 697 561

Още новини