Начало Новини Актуално На над 2000 безработни младежи ще бъде осигурен стаж

На над 2000 безработни младежи ще бъде осигурен стаж

Актуално

На над 2000 безработни младежи осигурен стажМинистерски съвет утвърди План за действие за 2014 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 - 2020 година, съобщиха от правителствената пресслужба.

В Плана са включени дейности, насочени към всички области на ученето и обхващат различни етапи от развитието на личността - предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение на възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.

Предвидено е развитие и разширяване на системата за ограмотяване на възрастните с цел осигуряване на достъп до пазара на труда, като през 2014 г. в курсове за ограмотяване ще бъдат включени 3400 неграмотни и слабограмотни лица. Ще бъдат осигурени ресурси за развитие на младите таланти, за разширяване обхвата на децата и учениците, включени в целодневна организация на учебния процес, както и за допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин. За повишаване на качеството на образованието е планирано обучение за повишаване на квалификацията на повече от 22 000 учители.

Предвижда се да бъде апробирана система за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене. Нормативно ще се осигурят механизми за развитие на професионалното обучение в работна среда, включително чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение.

Ще бъде осигурено провеждане на професионална подготовка в реални работни условия на 16 000 ученици от системата на професионалното образование и обучение и осигуряване на стаж на 2367 безработни младежи до 29-годишна възраст. За изпълнение са предвидени и дейности, свързани с обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и за придобиване на ключова компетентност на 49 514 заети и на 13 218 безработни лица. Планира се провеждане на изследване сред работодателите и изготвяне на първа прогноза за потребностите от работна сила с определени характеристики до 2020 г.

За подобряване на качеството на услугите за кариерно ориентиране ще бъдат изградени 5 нови центъра за кариерно развитие на заети лица. Ще бъде създадена национална мрежа от младежки информационно-консултантски центрове. Планирано е изграждане на модерен data център за обслужване на образователното съдържание и на ИКТ инфраструктура, поддържаща основните информационни дейности в системата на образованието. Ще бъде обновено оборудването на учебни кабинети, лаборатории и работилници за професионална подготовка в 36 професионални гимназии.

С изпълнението на Плана за действие за периода 2014 г. и въвеждането на разнообразни възможности за формално, неформално и самостоятелно учене се очаква да се постигне по-ефективно развитие на системата за учене през целия живот и нейното отваряне към потребностите от образование и обучение на всички български граждани, включително мигранти и бежанци.

Планът за действие за 2014 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2014 - 2020 г.) е документ, който обединява усилията на държавните институции, организациите на работодателите, на синдикатите и на гражданското общество при създаването на съвременни условия и подходяща среда за реализиране на процеса за учене през целия живот в образователните институции, на работното място, вкъщи и през свободното време.

Още новини