Начало Новини Актуално На 2 май започва прием по Мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони

На 2 май започва прием по Мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони

Актуално
Мярка 121

Приемът по Мярка 121 започва в 9 часа на 2 май и приключва на 23 май в 17.30 часа. Документи се подават в областните дирекции на ДФ Земеделие по място на извършване на инвестицията. Условията и редът за подпомагане са описани в Наредба № 8 от 03.04.2008 г.

Заявления за подпомагане ще се приемат за инвестиции, свързани с постигане на стандартите на Директива 91/676 ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници; привеждане на животновъдните стопанства от и извън сектор Мляко, в съответствие със стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО; както и закупуване на специални съоръжения и механизация, сгради, недвижима собственост (включително трайни насаждения) и оборудване за преминаване към биологично производство, съобщиха от пресцентъра на ДФ Земеделие.

Проекти, свързани с изброените инвестиции, могат да подават всички кандидати, които отговарят на изискванията на Наредба № 8 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Модернизиране на земеделските стопанства от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Проектни предложения ще могат да подават и кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по Мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери и посочили към датата на кандидатстване в своите заявления за подпомагане по Мярка 112 намерение за кандидатстване по Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства, както и кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по Мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране, които в своя бизнес план, приложен към подаденото заявление за подпомагане по Мярка 141, имат налична индикация за кандидатстване с проект по Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства.

Инвестициите на кандидатите, които реализират проекти по мерките 112 и 141, трябва да са в съответствие със заложените инвестиции за реализация на проект по мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства съответно в одобреното заявление на кандидата по Мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери или в разработения и одобрен бизнес план на кандидата по Мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране.    

Общият бюджет за четирите инвестиционни направления с гарантирани бюджети е 57 507 000 евро, плюс неусвоените средства от предишни периоди на прием. Средствата за бенефициентите с одобрени проекти по мерките 112 и 141 възлизат на 17 млн. евро, които са предвидени и за тази група от тях, подали проекти по време на приема по Мярка 121 в края на 2011 г.

Още новини