Начало Новини Актуално МЗХ кани бизнеса на публично представяне на предстоящи промени в Закона за опазване на земеделските земи

МЗХ кани бизнеса на публично представяне на предстоящи промени в Закона за опазване на земеделските земи

Актуално

Министерство на земеделието и храните ще представи пред бизнеса публично предстоящи промени в Закона за опазване на земеделските земи, на 11 март в Гранд хотел София от 11.30 часа. Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще внесе в Министерски съвет законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи.

Проектът включва изменения в глава пета, където се съдържа правната уредба за промяната на предназначението на земеделските земи за други стопански дейности. Причината е в постъпилите над 700 преписки за промяна на предназначението на земеделските земи, предимно за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Освен това са недостатъчни предвидените в нормативната уредба гаранции за обосноваване на застрояването на земеделските земи с оглед на тяхното опазване в етапа на устройственото планиране. Зачестяват искания за изграждане на една жилищна сграда върху 5-6 и повече декара земеделска земя, за изграждане на вятърни енергийни генератори върху площ от 10 до над 20 декара за един генератор и т .н. От друга страна, промяна на предназначението на земи се изисква и за изграждането на обекти, които са с много малка площ. Досегашната нормативна уредба за промяна на предназначението на земеделските земи не регламентира в достатъчна степен основанията, обуславящи необходимост или освобождаване от изискванията за провеждането на процедури по Закона за опазване на земеделските земи.

обсъждане

Основен мотив на Министерство на земеделието и храните за предложените промени е, че действащите законови разпоредби в частта им за промяната на предназначението на земеделските земи за други стопански дейности не отчитат в достатъчна степен развитието на значимите за процеса фактори от обществен и икономически характер през последните години и състоянието им към момента. Целта е, да се постигне по-добър баланс при опазването на земите за земеделско ползване и нуждите на инвестиционния интерес.
Основните нови положения са свързани с оптимизиране на изискванията и реда за провеждане на процедурите, включително завишаване на административно-наказателните санкции при нарушаването им. Поради нарасналия инвестиционен интерес за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, се предлага в състава на Комисията за земеделските земи да се включи и по един представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на здравеопазването, на Министерството на правосъдието, на Министерството на финансите, на Министерството на околната среда и водите, на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на Министерството на земеделието и храните. Друг важен момент е, че отпада изискването в състава на комисиите към областните дирекции Земеделие да се включват и експерти на Министерството на земеделието и храните, като така се оптимизира процедурата.

Комисията за земеделските земи утвърждава краткосрочни и дългосрочни програми за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи. Тя утвърждава още площадки и трасета за изграждане на всякакъв вид обекти върху земеделски земи с площ над 50 дка за земеделски земи от първа до четвърта категория или поливни.
В промените е доразвито изискването в териториалния обхват на проекта едновременно с определянето на основната площадка или трасе да се определят и земите за необходимия транспортен достъп до обекта. Предлага се решенията да губят своето правно действие по силата на закона. Това ще важи при условие, че в 1-годишен срок от влизането в сила на решението за определяне на площадка или трасе не е поискана промяна на предназначението, когато държавната такса за промяна на предназначението не бъде платена в 3-месечен срок и когато изграждането на обекта не е започнало в тригодишен срок.
Определят се също необходимите етапи на устройствено проектиране съгласно Закона за устройство на територията, които по своето съдържание и обхват на предварителни проектни разработки дават в съответната степен възможност за преценка от страна на комисията на искане за определянето на площадка или трасе за проектиране върху земеделски земи, в зависимост от различния характер на обектите. Предлага се за определяне на площадка да се изисква проект за подробен устройствен план, съответно за определяне на трасе на линейни обекти на техническата инфраструктура - подробен устройствен план - предварителен проект.

Като мярка с превантивно значение срещу необосновано предприета процедура за промяна на предназначението се предлага при отмяна на решението, както и при отпадане на действието му по право, платените такси да не се възстановяват. Съгласно действащия Закон за местните данъци и такси с данък се облагат само земеделски земи, които са застроени. При промяна на предназначението тези земи придобиват характер на урбанизирани територии и би следвало да бъдат облагани със съответния данък. Поради това се предлага и незастроените земи, за които е издадено съответното решение за промяна на земеделското им предназначение с цел застрояване, да се облагат с данък по реда на ЗМДТ.
Като ефективна превантивна мярка за спазването на закона се увеличава размерът на предвидените глоби и имуществени санкции. Поради отпадането на възможността за извършване на замяна на земите от Държавния поземлен фонд, разрешаването на промяна на предназначението се обвързва с отстъпено право на строеж, а не и с придобиване на право на собственост.

Доклад от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ - министър на земеделието и храните
относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ)

Още новини