Начало Новини Актуално МТСП осигурява 73 млн. лева за заетост и обучение

МТСП осигурява 73 млн. лева за заетост и обучение

Актуално
Заетост

Основната цел на социалната политика на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е повишаване на заетостта и намаляване на безработицата чрез интегриране на неравнопоставените групи на пазара на труда. Действията, които се реализират в тази посока включват посреднически услуги за намиране на работа, осигуряване на заетост по програми и мерки и включване в обучение за професионална квалификация.

За реализацията на тези дейности през 2012 г. е осигурено финансиране от държавния бюджет и по Оперативната програма Развитие на човешките ресурси за общо над 420 млн. лв.

Основният инструмент за реализиране на поставените цели е Националният план за действие по заетостта, който през 2012 г. ще допринася и за изпълнение на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на ЕС - Европа 2020, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство.

Визията на Плана за 2012 г. е Повишаване на заетостта чрез осигуряване на качествена работна сила и включване в заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда, приоритетно от най-засегнатите от кризата региони.

Основните приоритети на националната политика по заетостта през 2012 г. са:
• Увеличаване на заетостта чрез бързо и ефективно устройване на работа на безработните, както на първичния пазар на труда, така и по програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта, включително активиране на неактивните и обезкуражените лица;
• Повишаване на качеството на работната сила чрез придобиване на нова квалификация, повишаване на квалификацията и уменията на заетите и безработните за осигуряване на необходимите кадри за преструктуриране на икономиката, по-висока производителност на труда, по-добро съответствие с потребностите на пазара на труда;
• Ограничаване на безработицата в регионите с ниска заетост и високо равнище на безработица.

В изпълнение на приоритетите, определени в Националния план за действие по заетостта за 2012 г., се прилагат различни мерки и програми за заетост и обучение, за чието изпълнение са осигурени 73 млн. лв. от държавния бюджет. С тези средства се предвижда да се осигури заетост на над 27 000 безработни и обучение за над 6 600 лица. Осигурен е и ресурс от близо 350 млн. лв. за реализация на схеми по ОП РЧР, които ще имат ключово значение за постигане на целите в политиката по заетостта.

През 2012 г. активната политика на пазара на труда ще бъде приоритетно насочена към следните целеви групи:
- Безработни младежи до 29 г.;
- Безработни над 50-годишна възраст;
- Неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени;
- Безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на умения, в т.ч. безработни с ниско образование;
- Хора с увреждания.

През тази година ще продължат да се прилагат доказали своята ефективност програми за обучение и заетост, в т.ч.: Национална програма От социални помощи към осигуряване на заетост, чрез която през 2012 г. ще се осигури работа на около 5 400 безработни лица, обект на месечно социално подпомагане; Национална програма Нова възможност за заетост, по която през годината ще работят над 1 600 лица съкратени в резултат от кризата.

Програмите за обучение и заетост, допринасящи за подобряване на условията за живот на хората с увреждания ще осигурят заетост на над 4 800 лица. Чрез одобрените 168 регионални програми за заетост и обучение през 2012 г. ще се осигури заетост на 1 960 безработни в дейности като: опазване на обществения ред и общинската собственост, подкрепа за развитието на туризма, опазване на околната среда и др., които подкрепят развитието на общините.

За осигурявяне на плавен преход от училище към първа работа ще продължи прилагането на програма Старт на кариерата, която ще осигури заетост на над 1 700 младежи с висше образование в публичната администрация.

За подобряване на възможностите за заетост и професионално развитие на безработните ще се финансират обучения за придобиване на ключови компетентности, квалификация по професии, търсени на пазара на труда, професионално ориентиране, мотивиране, стажуване и чиракуване.

През 2012 г. Оперативна програма Развитие на човешките ресурси ще продължи да бъде един от основните инструменти при реализирането на политиките в областта на заетостта. Стартирали са общо 130 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ бюджет от близо 2.3 млрд. лв., от тях новите процедури стартирали през 2011 г. са 54 на обща стойност над 1 млрд. лв. През 2011 г. са създадени близо 21 хиляди работни места за представителите на уязвимите групи, а над 20 хил. безработни успешно са завършили своето обучение. През 2012 г. чрез схема Развитие ще се осигурява професионално обучение с ваучери на безработни лица и заетост на 80% от успешно завършилите. За реализация на схемата са осигурени 75 млн. лв. По схема Вземи живота си в свои ръце 4 000 безработни лица ще имат възможност да стажуват при работодател за срок от три месеца. В рамките на Програмата за хората с увреждания се реализират схемите Шанс за всички и Нови възможности.

През 2012 г. активната политика на пазара на труда ще насърчава и търсенето на труд, чрез развитие на предприемачеството и стартирането на малък бизнес. Предприемчивите безработни лица ще могат да реализират своите бизнес идеи, чрез разработване и изпълнение на бизнес проектите до 20 хил. лева. За 2012 г. общо средствата за развитие на предприемачеството възлизат на 15 млн. лв.

В резултат от реализирането на всички заложени действия, програми, проекти и мерки в Националния план за действие по заетостта и Оперативната програма за развитие на човешките ресурси се очаква равнището на безработица през 2012 г. да се задържи, като същевременно с това се увеличи заетостта за пръв път от началото на кризата.

В заключение бих искал да подчертая, че ефективната подкрепа за повишаване на заетостта и намаляването на безработицата изисква интегрирани дългосрочни политики за подобряване на бизнес средата, качествените характеристики на работната сила, условията на труд и нормативната уредба, процеси в които е необходимо да бъдат ангажирани, както държавата, така и бизнеса и обществото на основата на социален диалог.

Още новини